Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever skolplikt i grundskola och anpassad grundskola. Eleverna har skyldighet och rätt att ta del av undervisningen.

Anmäl frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste detta anmälas till skolan. Du, som är vårdnadshavare, gör sjukanmälan och anmäler barnets frånvaro i mobilappen "IST Home Skola".

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om appen IST Home Skola.

Du loggar in med hjälp av BankID. Eleven får inte sjukanmäla sig själv. Helst ska anmälan vara gjord före klockan 8.00 varje sjukdag. Om det inte finns någon sjukanmälan registreras frånvaron, som "oanmäld" och betraktas som ogiltig.

Om du inte har BankID kontaktar du istället kultur- och utbildningsförvaltningen.

Ansök om ledighet

Det är viktigt för eleven att vara i skolan så mycket som möjligt för att följa med i undervisningen. Skolan har ingen möjlighet att erbjuda stöd under ledighet. Enligt skollagen kan rektor, eller den som rektor utsett, bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för, så kallade, enskilda angelägenheter. Kontaktlärare/Klasslärare/Mentor kan bevilja två dagars sammanhängande ledighet. Vid längre ledighet krävs beslut av rektor. När eleven söker ledighet gör rektorn en samlad bedömning av elevens situation. Bedömningen utgår bland annat från ledighetens längd, elevens studiesituation och hur viktig ledigheten är för eleven.

Gör ansökan om ledighet i god tid skriftligen. Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att få en blankett för ansökan om ledighet.

Vad innebär skolplikt?

Alla barn i åldern 6 till 16 år, som är bosatta i Sverige, måste gå i förskoleklass och grundskola. Det kallas för skolplikt och innebär en rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och ungdomar. Skolplikten innebär också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen.

Vi är skyldiga att kontrollera att eleverna finns i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande, om du som vårdnadshavare inte anmält frånvaron.

Närvaro är viktigt för att nå målen

Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att nå så långt det är möjligt i sitt lärande. Vi har därför tydliga rutiner för att säkerställa elevers rätt till utbildning. Oavsett om frånvaron beror på sjukdom, beviljad ledighet eller om den är ogiltig, så kan den påverka elevens kunskapsutveckling. Vi har därför vägledande rutiner för att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro och undvika att skolfrånvaro uppstår. Det finns även anvisningar för hur vi agerar när en elev ändå inte kommer till skolan.

Skolans och vårdnadshavarens ansvar

Ansvaret för att skolplikten och skolnärvaron uppfylls är delat mellan skolan och vårdnadshavaren.

Vårdnadshavarens ansvar

Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att barnet kommer till skolan och får sin utbildning. Du får inte hålla barnet hemma eller av olika anledningar inte se till att barnet kommer till skolan. Du brister i ditt ansvar om du till exempel väljer att ta barnet från skolan, trots att ansökan om ledighet inte har beviljats.

Skolans ansvar

Vi ska följa upp att barn, som är folkbokförda i kommunen, också går i skolan.

Skolan är skyldig att kontrollera att eleverna är i skolan. Skolan ska kontakta hemmet när eleven är frånvarande och vårdnadshavaren inte har anmält frånvaron. Detsamma gäller när eleven är frånvarande under längre tid, exempelvis vid sjukdom.

Skolans ansvar är att tillgodose elevens rätt till utbildning, vilket innebär att:

  • Skolan ska skyndsamt utreda orsakerna till elevens frånvaro, oavsett om frånvaron är anmäld eller inte.
  • I samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter ska skolan besluta om konkreta åtgärder med målet att eleven ska komma till skolan och delta i undervisningen. Dessa åtgärder ska följas upp och vid behov tas nya beslut.
  • Skolan ska se till att samverkan fungerar mellan skola, hem och andra myndigheter.

Vid lång eller upprepad frånvaro

När en elev har, eller har haft, längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på varför inte eleven kommer till skolan. I samband med detta startar skolan en utredning, där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning, hen har rätt till. Under utredningen rådgör skolan med socialtjänsten och ibland även med andra externa myndigheter.

Skolan måste alltid underrätta huvudmannen, kommunstyrelsen, när de har påbörjat en utredning om längre, eller upprepad frånvaro.

Risk för böter

Om en elev, som är skolpliktig, inte går i skolan, kan kommunstyrelsen uppmana dig som vårdnadshavare att ta ditt ansvar genom ett vitesföreläggande. Du hotas då med böter om inte eleven uppfyller skolplikten. Vi använder oss av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt att komma till rätta med situationen på andra sätt. Som vårdnadshavare får du information om de krav som ställs. Om du därefter ser till att barnet kommer till skolan slipper du böter.

Om du, som vårdnadshavare, trots hot om böter, inte ser till att barnet kommer till skolan, så ansöker vi hos länsrätten att böter ska dömas ut. Det är inte tillåtet för oss att skicka räkning till vårdnadshavaren. Länsrätten gör en ny utredning av ärendet och kan då besluta att du, som vårdnadshavare, måste betala böter. Domstolen kräver sedan in pengarna.

Gå i skola eller flytta utomlands

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om din familj, på grund av arbete eller studier, är utomlands under en tid och vill att barnet ska få gå i skolan där ni tillfälligt bor, kan du ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt.

För att vi ska kunna godkänna ansökan krävs att den skola, som eleven kommer gå i, är godkänd som svensk utomlandsskola. Vi behöver också ha insyn i verksamheten, samt att det finns synnerliga skäl för beslutet. Efter varje avslutad termin ska vårdnadshavare kunna visa upp intyg på att eleven har studerat och deltagit aktivt under terminen. Beslutet om att få fullgöra skolplikt på annat sätt omfattar ett år i taget. Vi erbjuder att du kan få ta med dig skolpeng eller gymnasiepeng för att finansiera delar av kostnaden.

Anmäla permanent eller längre tids flytt

Om skolpliktiga barn ska flytta utomlands permanent eller under en längre tid behöver vårdnadshavare anmäla det till oss.

Barnet har inte längre skolplikt om:

  • Familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige.
  • Barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

När skolplikten upphör och vi därmed inte längre har ansvar för att följa upp eleven förlorar hen sin skolplacering här.

Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att få underlag för att ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt eller för att anmäla utflyttning. Ansökan måste göras senast fyra månader före planerad avresa.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan