Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Turism- och destionationsutvecklare
Johan Svedberg
0370-33 10 22
johan.svedberg@gnosjo.se

Naturområden

Naturreservat och nationalparker är ett av de vanligaste sätten att skydda djur och natur. I vår kommun har vi tillgång till åtta reservat och en nationalpark.

Store Mosse nationalpark

Store Mosse nationalpark är Sveriges största högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar.

Stormyren är den mest ursprungliga naturtypen i södra Sverige. Torvlagret i själva högmossen har vuxit under minst 8 000 år och består till största delen av växtdelar från vitmossa. Skogsbevuxna sanddyner, så kallade rocknar, bildar ett system av öar och åsar i den öppna myren.

På Store Mosse finns möjlighet till många aktiviteter. Det finns flera vandringsleder, från 1,6 kilometer, till 14 kilometer långa.

Du kan ta med barnen och utforska trollstigen, eller spana på fåglar från det tolv meter höga fågeltornet. Nationalparkens centrum utgår ifrån naturum utmed väg 151, som skär igenom hela parken. Här finns en större parkering. Inne på naturum kan du lära dig mer om Store Mosse och det liv som finns här, få tips om naturområden, eller ta en paus under vandringsturen. Väl värt ett besök!

Store mosse med gångspång.

Marieholmsskogen

Marieholmsskogens naturreservat är bildat för att bevara en barrskog med höga naturvärden, som är en gammelskog.

Reservatet ger möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning, så länge naturvärdena inte tar skada. I södra Sverige är det idag mycket ovanligt med så här stora gammelskogar.

Under en period mellan 2005 och 2015, dog en stor del av granarna i området på grund av stormfällning och granbarkborreangrepp. I en orörd skog är sådana händelser en viktig del i skogens dynamik, tillsammans med bränder och översvämningar.

Alla dessa störningar skapar en varierad skog, som i sin tur ger många olika djur och växter möjlighet att hitta sina speciella livsmiljöer. Här finns små partier sumpig granskog och öppnare tallhedar. Bäckar, bergbranter, sjöar och mossar ger en varierande och fuktig miljö. Detta leder i sin tur till en artrik moss- och lavflora.

I reservatet lever dessutom många urskogsgynnade skalbaggar. Tjäder, spillkråka och skogsmesar är vanliga. I Marieholmsskogen finns ett par vandringsleder.

Naturreservat Långelaggen

I Långelaggens naturreservat finns en orörd mosse och stor artrikedom. I området finns också ett rikkärr, något som är mycket ovanligt i den här delen av länet. Långelaggen är en svagt välvd mosse glest bevuxen med martall och björk. På marken växer myrlilja, tuvull, ljung, klockljung och kråkbär.

I mossens ytterkanter växer sumpskog som mest består av tall. På fastmarken runt mossen växer tallskog i varierande ålder, förutom i reservatets nordöstra del där det finns äldre granskog med inslag av lövträd.

Öster om Långelaggen ligger byn Stora Svalås på en åsrygg och delar av åsens västra sida ingår i reservatet. Flera vattenflöden tränger fram i sluttningen och på vissa ställen finns utfällningar av järnockra. Långelaggen naturreservat är i stort sett orörd av mänsklig påverkan.

Uppebo naturreservat

Uppebo är en del av högmossen Store Mosse. Det kallas högmosse, eftersom mossen är välvd och blir högre mot mitten. Torven i mossen har bildats av växtdelar som bara delvis förmultnat. Mossens fuktiga miljö har gjort så att de döda växterna inte kunnat brytas ned helt. Reservatet gränsar till Store Mosse nationalpark, men det finns inga markerade stigar eller vandringsleder i reservatet eller till nationalparken.

Klosjön naturreservat

Klosjöns naturreservat är ett stilla och tyst naturområde. Här upplever du bara naturens ljud, som vind och fågelsång.

Klosjön är en sjö och ett naturreservat i Källeryds socken i Gnosjö kommun. Naturreservatet omfattar 67 hektar och är skyddat sedan 2012.

I Klosjön finns det både abborre och gädda. Mört har även planterats in. Idag fungerar en gammal väg som strövstig genom reservatet, mellan Klosjön och Hanabomossen. Längs strövstigen finns en enklare rastplats med eldstad. Där kan man elda med medhavd ved.

Du hittar till Klosjön om du åker på väg 151, mellan Gnosjö och Hestra. Du svänger av vid skylten "Nabban".

Långö mosse och Svanasjön

Långö Mosse är en avlång mosse som gränsar till Store Mosse i söder och Österån i norr. Långö Mosse är en del av Store Mosse myrkomplex. Tillsammans med nationalparken bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv.

Långö Mosse består av en högmosse med tillhörande randskog och öppen myr. I södra delen finns en sänkt sjö, Svanasjön. Några myrholmar med barrblandskog sticker upp ur mossen.

Naturreservat Brokullen

Naturreservatet Brokullen är en mosse i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområdena i nationalparken.

Brokullen är en högmosse som började bildas för ungefär 8 000 år sedan. Mossen är i stort sett opåverkad av människan och det finns inga spår efter exempelvis torvbrytning. Större delen av Brokullen består av öppen myr, men på sina ställen växer små tallar.

Ju längre ut mot mossens kanter man kommer, desto tätare växer träden. Vid mossens rand bildas en så kallad randskog.

I nationalparken Store Mosse är fågellivet rikt och även i Brokullen påträffas några av de för nationalparken typiska fågelarterna, som enkelbeckasin, grönbena, buskskvätta och trana. Under vinterhalvåret jagar kungsörnar över området.

Naturreservat Ettö

Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat. Halvön Ettö är uppbyggd av sand, som både Nissan och forntidens isälvar spolat ut i Algustorpasjön. De tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen utgörs av strandängar och en björkhage med många enbuskar. Ettö är mycket vackert sommartid. 

Anderstorps stormosse

Naturreservatet är nästan 2 000 hektar stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk.

Under andra världskriget bröt man torv på mossen och idag avvattnas mossen genom många diken.

Fram till 2015 pågick en restaurering av stormossen, som syftade till att återställa den till ett mer naturligt tillstånd. Då byggdes även anläggningar för besökare, till exempel parkeringsplats, fågeltorn och en spång över mossen. Naturreservatet ligger mellan Anderstorp och Nissafors.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan