Gnosjö kommun logotype

Så arbetar Gnosjö kommun
med personlig assistans

Den senaste tiden har Gnosjö kommuns handläggning av personlig assistans enligt LSS fått uppmärksamhet i medier. Som kommun vill vi stå för öppenhet och välkomnar därför insyn i vår verksamhet. Vi vill här kortfattat förklara vad personlig assistans är, de lagar och regler som vi utgår ifrån samt hur processen kring ansökan går till.

Ibland upplever människor att de inte får den hjälp de förväntar sig av kommunen. Vi vill gärna hjälpa, och för oss är det viktigt att alla får det stöd de har rätt till. Men det är viktigt att påpeka att alla svårigheter inte ger rätt till insatsen personlig assistans. Beroende på livssituation finns det andra former av stöd som kan möta ett behov.

Vem kan få personlig assistans?

LSS-lagen är mycket detaljerad och specifik kring vilken hjälp vi kan ge. Personlig assistans beviljas bara om det kan uppfylla individens så kallande grundläggande behov enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Till grundläggande behov räknas

 • personlig hygien – hjälp med hygien gällande privata och känsliga delar för den personliga integriteten, som den enskilde inte klarar av själv.
 • andning – det ska finnas en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och dessutom risk för att den enskildes hälsa och liv om insatsen inte ges.
 • måltider – hjälp att föra mat och dryck till munnen eller sondmatning.
 • av- och påklädning – hjälp med kläderna närmast kroppen inklusive proteser, stödstrumpor och ortoser.
 • kommunikation – hjälp till någon som har ett mycket begränsat verbalt språk och inte kan använda alternativa kommunikationssätt och därigenom förmedla budskap.
 • att det krävs att assistenten hela tiden är i närheten. Detta för att kunna arbeta förebyggande för att någon som på grund av psykisk funktionsnedsättning inte fysiskt ska skada sig själv, någon annan eller egendom. Behovet ska finnas löpande över hela eller delar av dygnet.
 • att den enskilde behöver löpande hjälp under dygnet på grund av medicinskt tillstånd.
 • att det ska innebära att det finns fara för den enskildes liv, eller att det finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.
 • att bryta passivitet och mentala låsningar genom att någon som har kunskaper om den funktionshindrade stöttar för personen ska kunna bli mer aktiv i att själv uppfylla sina behov.

Vem fattar beslutet om personlig assistans?

Det är en biståndshandläggare som fattar beslutet om personlig assistans. Handläggaren utgår helt från lagstiftningen i sin bedömning, och väger inte in egna åsikter.

Utifrån det grundläggande behovet beviljas ett antal assistanstimmar. Sammanlagt behöver insatserna uppgå till sju timmar per vecka för att vi ska bevilja assistans.

I de fall Gnosjö kommun anlitar konsulter fattar de inte beslut själva. De utreder och lämnar förslag som enhetschefen sedan godkänner.

Ibland händer det att människors funktionshinder utvecklas i positiv riktning, och då omprövar vi behovet av personlig assistans.

Vad är politikens roll i frågor kring personlig assistans?

Sociala utskottet i Gnosjö kommun har delegerat rätten att fatta beslut om personlig assistans till biståndshandläggarna på socialförvaltningen. Utskottet fattar alltså inte beslut i enskilda ansökningar.

Avslutningsvis

De senaste åren har varit turbulenta med omorganisationer och personalomsättning. Misstag har begåtts vid tillfällen, av olika anledningar:

 • I vissa fall har personer beviljats insatser som de inte haft rätt till. Detta kommer nu att rättas till. När det gäller de aktuella fallen som tagits upp i media har vi i god tid informerat de som är berörda om de nya besluten, så att dessa personer har tid att överklaga eller söka nya insatser.
 • Beslut om insatser har i vissa fall inte nått mottagaren, vilket är väldigt olyckligt. Som rutin skickar vi nu besluten via rekommenderad post för att säkerställa att de kommer fram.

Sett till helheten är våra medarbetare professionella och följer lagar och regler. Vi gör varje dag vårt bästa för att se till att Gnosjöbor får den hjälp de har rätt till. Har ni frågor eller funderingar, kontakta oss gärna via kommunens växel 0370-33 10 00 eller via e-post till socialkontoret@gnosjo.se