Gnosjö kommun logotype
Tio unga kvinnor sitter samlade i ett rum på fritidsgården Hammargården.

Från vänster till höger: Melisa Nezirevic, chef inom äldreomsorgen, Stina Albinsson, HR-chef, Sanna Rickardsson, ekonomichef, Henrietta Isaksson, samhällsbyggnadschef, Camilla Sjölund, enhetschef för öppenvårdscentralen, Adisa Mecik-Lindberg, biträdande rektor, Anna Andersson, verksamhetschef för äldreomsorgen/hälsosjukvård, Sandra Runesson, chef Barn och Unga på socialförvaltningen (sittande), Malin Hill, enhetschef över funktionshinderomsorgen (stående) och Sara Salén, chef över kansli- och kommunutvecklingsenheten.

Unga kvinnor i toppen

Åtta av tio anställda i Gnosjö kommun är kvinnor. Att andelen kvinnliga chefer utgör 80 procent, är helt i följd med detta. Men är trots det en ovanligt hög siffra i kommunsverige.

Det här är inledningen på en serie där vi kommer att presentera några av våra unga, kvinnliga chefer. Dessa kvinnor kan bli förebilder för våra kommande unga tjejer, som kanske inte vet hur det är att vara chef och som inte vet vad det innebär.

När Stina Albinsson började som HR-chef var de flesta chefer i Gnosjö kommun äldre män. Under de senaste åren har chefsskapet mer och mer gått över till relativt unga kvinnor. Stina, som själv fyllde 40 förra året, menar att det är en trend vi ser i hela kommunsverige. Varför det ser ut så här kan bero på flera faktorer. Bland annat utbildar sig fler kvinnor än män på högskolan. Men då kommunens anställda består av 80 procent kvinnor så är det rättvisande att så många chefer är kvinnor.

– Gnosjö kommun har många kvinnliga chefer och det speglar personalsammansättningen väl, då 8 av 10 medarbetare är kvinnor, menar Stina.

Och fortsätter.

– Det är både roligt och viktigt att yngre personer oavsett kön ser chefsjobbet i offentlig sektor som ett karriäralternativ.

Kvinnliga chefer vanligare i offentlig sektor

I offentlig sektor är nära 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen drygt 37 procent. I Sverige ser vi en utveckling att andelen kvinnliga chefer ökar. Det gäller både inom privat och offentlig sektor.

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom regionerna och lägst i privat sektor. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och region är kvinnor, som regel underrepresenterade som chefer. Gapet håller dock på att minska.

Mellan åren 2014 och 2021 visar alla Sveriges län på en positiv utveckling när det gäller andelen chefer som är kvinnor. För landet, som helhet, har det skett en ökning på 3,7 procentenheter från cirka 37 procent till 40,7 procent. Högst andel hittar man i Gotlands län där siffran 2021 var 44,1 procent. Lägst andel har Jönköpings län med 35,6 procent. Men Jönköping har den näst högsta tillväxten, 5,7 procentenheter jämfört med 2014. SCB 2021.

Fler kvinnor än män studerar på högskola

En faktor, som också kan bidra till att antalet kvinnliga chefer ökar, är att fler kvinnor än män läser vidare efter gymnasiet. 45 procent av Sveriges befolkning har läst vidare efter gymnasiet. Av dessa är 52 procent kvinnor och 39 procent män. Sedan år 2000 har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade sjunkit. Högst andel lågutbildade i hela Sverige finns i Gnosjö, hela 20 procent. Detta beroende på att det varit lätt att gå ut i industrin direkt efter grundskolan.

I staten är 49,4 procent av de anställda kvinnor och andelen kvinnliga chefer är något lägre, 47,3 procent. I regionerna är 78,1 procent kvinnor och kvinnliga chefer 74,3. I kommunerna är andelen kvinnor 73,5 procent och andelen chefer 68 procent. I det privata näringslivet är siffrorna 37,3 procent respektive 31, 6 procent. Siffrorna kommer från Ekonomifakta år 2020. I Gnosjö är andelen kvinnliga chefer betydligt högre än snittet i Sverige.

Flest kvinnliga chefer i förskolan

Inom vissa delar av den offentliga sektorn dominerar andelen kvinnliga chefer extra mycket. Det gäller bland annat inom förskoleverksamheten, där 93,7 procent av cheferna är kvinnor i Sverige. Inom socialt och kurativt arbete är andelen 76,1 procent chefer kvinnor. Inom skolorna är 69,8 procent kvinnliga chefer. Enligt Statistiska Centralbyrån 2020.

Sverige på tionde plats i EU

Ofta tror vi svenskar att vi kommit längst i jämställdhet i världen. Men vi ligger på en delad tiondeplats tillsammans med Frankrike i EU med andelen kvinnliga chefer på 40 procent. Lettland har störst andel med 44 procent, Irland 43 procent, Estland 42 procent, Litauen 41 procent, Ungern 41 procent och Rumänien 41 procent.