Gnosjö kommun logotype

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga.

Du kan överklaga ett beslut på två olika sätt, genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är när du överklagar beslut som påverkar dig som privatperson. Det kan till exempel vara beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. Det är endast du som är berörd av beslutet som kan överklaga det. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid kan vi ompröva beslutet och ändra det om det är felaktigt. Anser vi att det inte ska omprövas av oss skickar vi det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Det kan vara till exempel förvaltnings­rätten, länsrätten eller mark- och miljödomstolen.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är en överklagan av allmänna beslut som du anser är felaktiga. Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt. Det kan till exempel vara att beslutet är taget på fel sätt eller att en nämnd har beslutat om något den inte har rätt till.

Du överklagar beslutet genom att lämna in en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Det måste du göra inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns upphävs beslutet och ärendet måste tas upp på nytt av oss.

Rätt att överklaga beslut

För att ha rätt att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning måste du antingen vara folkbokförd i vår kommun eller äga en fastighet i kommunen. I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Hur överklagar jag?

En överklagan måste alltid vara skriftlig. När det gäller laglighetsprövning ska den skickas till förvaltningsrätten. När det gäller förvaltningsbesvär ska du skriva överklagan till den myndighet som ska överpröva beslutet, men du ska lämna in den till kommunen. I beslutet finns det mer information om var du ska skicka överklagan och hur lång tid du har möjlighet att överklaga. Normalt måste du överklaga inom tre veckor från det datum som står i beslutet.

Checklista för att överklaga

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Vem är det som har fattat beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Hur vill du att beslutet ska ändras?
  • Ditt namn, adress och telefonnummer.
    Om du överklagar genom ombud måste ombudets kontaktuppgifter finnas med och fullmakt måste skickas med.
  • Din underskrift.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan