Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
ku@edu.gnosjo.se

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn som fyllt eller fyller 6 år under året. Detta kallas skolplikt och gäller för alla barn i Sverige från att de fyller 6 år till att de fyller 16 år.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola. Den omfattas av samma läroplan som grundskolan. Här blandas pedagogik med lek, rörelse, skapande och social utveckling. Utbildningen har sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i de tidigare erfarenheter eleverna har med sig. Den ska också utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter och kunskaper.

Plats i skolan

Elever, som ska börja förskoleklass, blir erbjudna förtur till en plats på en anvisad skola nära hemmet. Alltså den skola, som tillhör det geografiska upptagningsområde, där barnet är folkbokfört.

Information om skolplats skickas ut via brev på vårterminen det år barnet ska börja skolan. Vårdnadshavare har då möjlighet att önska annan skola än den barnet tillhör geografiskt. Önskemålet behandlas sedan av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Val av skola måste skrivas under av båda vårdnadshavarna, såvida det inte enbart finns en.

Enligt skollagen 10 kapitlet 30 § gäller följande:

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om:

  1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Fritidshem

Barnet har rätt till fritidshem före och efter skoldagen om vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du ansöker om fritidshemsplats i samband med utskick om skolplacering eller genom våra e-tjänster.

Om barnet har förskoleplats kan den vid önskemål avslutas och övergå till fritidshemsplats den 1 augusti. Om vårdnadshavare säger upp förskoleplatsen erbjuds plats på fritidshem först när skolan börjar.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin anvisade skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Skolskjutsen går mellan hemmet och skolan men inte till och från fritidshem. Väljer vårdnadshavarna en annan skola än barnets anvisade skola upphör rätten till skolskjuts.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan