Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Altan, uteplats och skärmtak

Här hittar du vad som gäller vid byggnation av altan, uteplats och skärmtak.

Blankett

Ansökan om bygglov Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Det finns vissa undantag från bygglovskravet för att bygga en altan vid en- eller tvåfamiljshus, om vissa kriterier är uppfyllda. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Vad anses vara en altan?

Boverket anser att en altan är en konstruktion som är upphöjd i förhållande till den underliggande marken. Det innebär att en uteplats av trädgårdsplattor direkt på marken, inte är en altan. En altan kan bestå av olika sorters material, till exempel trä, stål eller betong. 

När krävs det bygglov för altan?

Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL, för altaner. Altaner kan kräva bygglov om de är en tillbyggnad, eller om de påverkar en byggnads yttre avsevärt.

Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad, och kräver då bygglov för nybyggnad.

I varje enskilt fall måste det därför göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en ny byggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

En altan som kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt, kan dock ändå vara bygglovsbefriad. Lovbefrielsen gäller inte för fristående altaner som kräver bygglov för att de är nybyggnad.

Kriterier för bygglovsbefriad altan

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om grannar inte medger närmare placering.
 • Altanen får inte ta vid på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Den bygglovsbefriade altanen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Uteplats

Det krävs bygglov för murar och plank. Men att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus är undantaget från detta krav. Den bygglovsbefriade skyddade uteplatsen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Kriterier för bygglovsbefriad skyddad uteplats

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skärmtak

Det krävs som regel bygglov för tillbyggnad, men skärmtak till en- och tvåbostadshus är undantagna från detta krav. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för att påbörja åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Kriterier för bygglovsbefriade skärmtak

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15 kvadratmeter.
 • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan