Studie- och yrkesvägledning

Skolan har en grundläggande målsättning med studie- och yrkesvägledande verksamhet enligt läroplanen. Den bygger på att elever i skolan ska utveckla kunskap om sig själva, om utbildningar och om arbetslivet, vilket ska underlätta för ett medvetet och väl underbyggt val. Det är också skolans uppgift att påverka så att attityder och fördomar som begränsar studie- och yrkesvalet minimeras.

Grundskola
Studie- och yrkesvägledarens främsta roll för skolåren 7-9 handlar om att vägleda elever så att de kan göra ett väl underbyggt val inför gymnasiet. Arbetet innebär en ständigt pågående process i vilken eleverna behöver få kännedom om:
- Vem är jag?
- Vad kan jag?
- Vad vill jag?
- Hur gör jag?

Gymnasium
Studie- och yrkesvägledningen för gymnasieelever handlar ofta om frågor kring den individuella studieplanen, samt om valet av fortsatt utbildning och yrke.

Vuxenutbildning
Studie- och yrkesvägledaren hjälper den som vill börja läsa på vuxenutbildningen att upprätta en individuell studieplan. Studie- och yrkesvägledningen för vuxenelever handlar också om att informera om hur man kompletterar sin gymnasieutbildning, hur man blir behörig till högskoleutbildning, vilka möjligheter det finns till distansläsning med mera.

Aktivitetsansvar för 16-19-åringar

Gnosjö kommun har ett aktivitetsansvar som innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16–19 år är sysselsatta.

Vi ska regelbundet erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som har avbrutit studierna eller avslutat gymnasiestudierna utan att få ett examensbevis.

Det är representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som arbetar inom kommunala aktivitetsansvaret och det är vår uppgift att hjälpa dig att komma vidare i livet till studier, praktik, jobb eller annan lämplig sysselsättning.

Du kan läsa mer om kommualt aktivitetsansvar på Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Gymnasiet
Åsa Stångberg
tel 0370-33 14 50
asa.stangberg@gkc.se

Grundskolan
Bäckaskolan
Hillerstorpsskolan

Håkan Johansson
tel 0370-33 11 69
hakan.johansson@edu.gnosjo.se

Vuxenutbildningen
Irene Boberg
tel 0370-33 14 03
irene.boberg@gkc.se