Skolplikt

I Sverige råder skolplikt. Detta innebär att om du är folkbokförd i Sverige har dina barn rätt till skola och, utom i undantagsfall, skolplikt. Skolplikt regleras i regeringsformen (1974:152) 2 kap. 18 §, samt skollagen (2010:800) och 7 kap. 2-7, 15 och 17 §§.

Skolpliktens upphörande

Enligt skollagen 7 kap. 2 § omfattas dina barn inte av skolplikt om ni bedöms vara varaktigt utomlands, trots att ni är folkbokförda i Sverige. För att skolplikten ska upphöra måste en ansökan till kommunen göras; en helhetsbedömning görs i varje fall. Vistelsen ska omfatta minst 6 månader och ny ansökan måste göras varje år. För att bli beviljad måste du:

 • Kunna styrka ditt behov av vistelse utomlands i form av anställningsbevis, affärskontrakt, forskningsstipendium, eller liknande.
 • Kunna styrka att du har uppehälle utlandet.
 • I efterhand kunna styrka din utlandsvistelse med utgifter, kontantuttag, eller banköverföringar

Regler för utlandsstudier samt fullföljande av skolplikt på annat sätt

Om du gör en längre utlandsvistelse men fortfarande är folkbokförd i Sverige kan du ansöka om att fullfölja skolplikten på annat sätt. Detta regleras i skollagens 24 kap. 23 §. Gnosjö kommun tillåter möjligheten för elever som är folkbokförda i kommunen att fullgöra sin skolplikt i utlandet och ta med sig sin skolpeng. Vi erbjuder också möjligheten att flytta gymnasieskolpeng till utlandet. Nedan följer det reglemente som stipulerar vilka krav och förväntningar som finns vid ansökan avseende fullföljande av skolplikt i utlandet samt flytt av skolpeng.

Övergripande regler för att studera utlandet

 • Utbildningen i utlandet måste vara en godkänd svensk utlandsskola eller utbildningssamordnare som har i uppdrag av skolverket att ordna distansundervisning för elever som är bosatta utomlands eller vara av minst likvärdig kvalité gentemot den utbildning som skulle erbjudas inom ramen för en svensk utbildning. Underlag som styrker detta ska lämnas in i samband med ansökan.
 • Gnosjö kommun ska i egenskap av huvudman ha möjlighet att få ta del av och få insyn i elevens skolgång oavsett vilken skolform det än rör.
 • Synnerliga skäl måste kunna styrkas.
 • Elevens skolgång i utlandet måste omfatta minst sex och högst tolv månader, alltså minst en och högst två terminer. Vid önskan om längre utlandsvistelser måste ansökan göras för vart år som man planerar att vara i utlandet.
 • Vårdnadshavare ska varje termin kunna uppvisa intyg på att eleven har studerat och deltagit aktivt under sin studietid i utlandet.
 • Minst en av vårdnadshavarna ska vara med på plats i enlighet med 3 § i förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, samt 29 kap. 7 § skollag (2010:800) och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Gnosjö kommun under hela studietiden.

Ersättning för fullföljning av skolplikt i utlandet

 • Ersättning utgår endast till godkänd svensk utlandsskola eller utbildningsamordnare som har i uppdrag av skolverket att ordna distansundervisning för elever som är bosatta utomlands.
 • Om svensk lagstiftning ändras på ett sådant sätt att ersättning inte kan utbetalas förbehåller sig Gnosjö kommun som huvudman rätten att avbryta ersättningen.
 • Ersättningen kan endast beviljas för en summa motsvarande den aktuella skolkostnaden i Gnosjö kommun. Vid skiljaktigheter i kostnader för utbildningen i utlandet kommer det lägre beloppet att betalas ut.

Ansökan

Ansökan skickas fysiskt till Gnosjö kommuns kultur- och utbildningsförvaltningen på Läroverksgatan 17, 335 32, Gnosjö. Det går också bra att fylla i blanketten, skanna till datorn och skicka den per mejl till ku@edu.gnosjo.se.

Om ditt ärende avslås har du rätt överklaga beslutet. Överklagandet ska göras skriftligen per fysisk post eller mejl och lämnas in till beslutsmyndigheten, alltså kultur- och utbildningsförvaltningen. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från det datum beslutet delgivits.

Vid återvändande

Vid återvändande till Sverige aktualiseras skolplikten ånyo och vårdnadshavare har skyldighet att ansöka om ny skolplats. Gnosjö kommun lämnar ingen garanti att barnet kan placeras på den skola som den tidigare var skriven på.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: