Systematiskt kvalitetsarbete

En viktig del i att höja måluppfyllelsen är ett systematiskt kvalitetsarbete. Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka utarbetat en ny struktur med rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

För att åstadkomma största möjliga effekt av det systematiska kvalitetsarbetet är det viktigt att varje enhet "äger" sitt eget kvalitetsarbete. De olika enheterna har därför stora möjligheter att inom ramen för den systematiska strukturen göra utvärderingar och bestämma åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån enhetens specifika behov.

Uppföljningen ska ske både på enhetsnivå (förskola/skola) och för huvudmannen (utskott/nämnd). I kvalitetsarbetet ska lärare, förskollärare, övrig personal och elever medverka. Vårdnadshavare till barn i förskolan ska också ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

Vartannat år genomförs kommungemensamma enkäter till personal, elever och föräldrar, vilka ska utgöra en hjälp i kvalitetsarbetet.

I skollagen finns också bestämmelser om pedagogisk omsorg, vilket erbjuds som ett alternativ till förskola och fritidshem. Kommunen ska följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: