Synpunkter och klagomål

Enligt Skollagen (2010:800) kap. 4 § 8 är kommunerna skyldiga att upprätta ett system för hantering av klagomål mot utbildningen. Syftet är att stärka barns och elevers rättssäkerhet.

Så här lämnar du klagomål och synpunkter

I första hand ska klagomål och synpunkter lämnas till personal eller rektor/förskolechef på berörd förskola eller skola.

Om det inte löser problemet eller om kontakten upplevs som för känslig eller om synpunkten är av så omfattande eller övergripande karaktär att den inte kan lösas på den enskilda enheten kan man vända sig till Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Adress: Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, Läroverksgatan 17, 335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48, 0370-33 11 49, 0370-33 11 42
E-postadress: ku@edu.gnosjo.se

Så här hanteras de inkomna synpunkterna

Synpunkterna registreras på Kultur- och utbildningsförvaltningen. Om du vill få svar på vad som händer med dina synpunkter måste du meddela dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte informera dig om vad som händer med dina synpunkter.

Alla synpunkter blir en allmän och offentlig handling. Det innebär att om någon begär att få se handlingen har de rätt till det om inte de synpunkter du lämnat innehåller uppgifter som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Överklagan av beslut

Som vårdnadshavare har du möjlighet att överklaga vissa beslut som tagits av företrädare för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Överklagandet sker i första hand till förvaltningen och görs på blanketten som finns på denna sida. Blanketten gäller för överklagande till allmän förvaltningsdomstol och Skolverkets överklagandenämnd.

Överklagan av beslut ska ha inkommit till Kultur- och utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag då klagande tagit del av beslutet.
 
Om inte beslutsfattaren inom förvaltningen ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd alternativt till allmän förvaltningsdomstol

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: