Utlandsstudier för gymnasiet

Gnosjö kommun erbjuder möjligheten för dig som är elev på GKC att studera utomlands. Nedan kan du läsa om vad som erfordras för att få medel för att studera i utlandet.

  • Gnosjö kommun ska i egenskap av huvudman ha möjlighet att få ta del av och få insyn i elevens skolgång oavsett vilken skolform det än rör.
  • Elevens skolgång i utlandet måste omfatta minst sex och högst tolv månader, alltså minst en och högst två terminer. Vid önskan om längre utlandsvistelser måste ansökan göras för vart år som man planerar att vara i utlandet.
  • Gymnasieskolpeng utgår endast till godkänd svensk utlandsskola eller utbildningssamordnare som har i uppdrag av skolverket att ordna distansundervisning för elever som är bosatta utomlands.
  • Om svensk lagstiftning ändras på ett sådant sätt att skolpeng inte kan utbetalas förbehåller sig Gnosjö kommun som huvudman rätten att avbryta utbetalning.
  • Intyg för fullföljda studier ska uppvisas efter varje genomförd termin.
  • Inackordering utbetalas inte vid studier i utlandet
  • Om eleven är minderårig måste minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Gnosjö kommun under hela studietiden utomlands, i enlighet med 29 kap. 2 §, skollag (2010:800).

Ansökan

Ansökan skickas fysiskt till Gnosjö kommuns kultur- och utbildningsförvaltningen på Läroverksgatan 17, 335 32, Gnosjö. Det går också bra att fylla i blanketten, skanna till datorn och skicka den per mejl till ku@edu.gnosjo.se.

  • Ansökan ska lämnas in i tid till Kultur- och utbildningsförvaltningen. Om ansökan lämnas in försent reserverar sig Gnosjö kommun rätten att avvisa ärendet. Sista inlämningsdatum för vårterminen är den sista april och för höstterminen är det den sista oktober.
  • Ansökan måste göras skriftligt och innehålla all information som behövs för att kunna avgöra ärendet.

Blankett för ansökan om flytt av gymnasieskolpeng till utlandet Pdf, 52.6 kB.

Om ditt ärende avslås har du rätt överklaga beslutet. Överklagandet ska göras skriftligen per fysisk post eller mejl och lämnas in till beslutsmyndigheten, alltså kultur- och utbildningsförvaltningen. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från det datum beslutet delgivits.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Förvaltningssekreterare
Sebastian Nilsson Qvist
Telefon: 0370 33 11 52
sebastian.qvist@edu.gnosjo.se

Utvecklingschef
Camilla Hansson
Telefon: 0370 33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se