Avgifter och regler, förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem skall tillhandahållas enligt skollagen 8, 14 respektive 25 kap. Verksamheten bedrivs i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarete, studier eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Avgifter gällande från 2022-02-01 

Barn 1 (yngsta barnet), 2 och 3 bedöms gemensamt för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift (gäller barn 1-12 år).

Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

Vistelsetid/vecka

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Upp till 30 timmar

2,25 %

1,5 %

0,75 %

Avgiftsfritt

Mer än 30 timmar

3 %

2 %

1 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

1 572 kr

1 048 kr

524 kr

0 kr

Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Gäller hösten det barnet fyller tre år.

Vistelsetid/vecka

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Allämn förskola (15 tim)*

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Upp till 30 timmar

1,74 %

1,16 %

0,58 %

Avgiftsfritt

Mer än 30 timmar

2,32 %

1,55 %

0,77 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

1 216 kr

812 kr

404 kr

0 kr

*Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Barn 6-12 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Oavsett visstelsetid

2 %

1 %

1 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

1 048 kr

524 kr

524 kr

0 kr

Lovtaxa. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.


Barn1

Barn2

Barn 3

Barn 4

Oavsett vistelsetid

1 %

0,5 %

0,5 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

524 kr

262 kr

262 kr

0 kr


Regler

Hushållets gemensamma inkomst  
Avgiften beräknas på hushållets gemensamma brutto-inkomst, d v s före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Inkomst över 52 410 kronor/månad ger för närvarande ej högre avgift.
 
Fast månadsavgift
Avgiften är en fast månadsavgift (abonnemangsavgift) som uttages tolv månader per år. Avgiften reduceras inte av eventuell frånvaro. Avgiftsbefrielse kan vid längre sjukfrånvaro för barnet - överstigande 30 dagar i följd - prövas av kultur- och utbildningsutskottet.

Uppsägningstid
Avgift debiteras från och med den dag barnet börjar sin inskolning. Vårdnadshavarnas uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift uttages under uppsägningstiden. Uppsägning ska ske via e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Avstängning
Kultur- och utbildningsutskottet äger rätt att avstänga från fortsatt placering om avgift inte erläggs senast en månad efter debitering.
                                             
Lämna inkomstuppgift
Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift och skall anmäla ändrad inkomst och familjebild så snart denne fått kännedom om ändrade förhållanden. Om inkomstuppgift inte lämnats debiteras högsta avgift.
En retroaktiv avgiftskontroll görs varje år, där inkomstuppgifter som lämnats jämförs med taxerad inkomst enligt Skatteverkets register.
 
Allmän förskola för 3-5-åringar
Allmän förskola, 525 avgiftsfria timmar/år, erbjuds fr o m augusti det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar. Om barnets omsorgsbehov i förskola eller annan pedagogisk omsorg (familjedaghem) överstiger 525 timmar/år, reduceras taxan.
    
Förskoleklass/skola är avgiftsfri
Finns det behov av tillsyn utöver förskoleklass/skola, är denna avgiftsbelagd enligt taxan för skolbarnsomsorg.
 
Lovplats
Lovplats gäller endast under lov- och kompetensutvecklingsdagar. Abonnemanget för lovplats är minst fyra månader.

Placeringstid
Vårdnadshavarnas arbets- eller studietider, restider, samt tid för lämning och hämtning ligger till grund för barnets schema. När barnets placeringstid förändras skall förskolan meddelas via appen IST Home Skola. Anmälan om minskad eller ökad tid skall göras omgående, dock senast två veckor i förväg. Förskolor och fritidshem har öppet utifrån barnens placeringsbehov, dock tidigast kl 6.00 och längst till 18.30.
  
Stängt för verksamhetsutveckling
Förskola och fritidshem kan stänga en dag per termin för verksamhetsutveckling. Detta medför ingen reducering av avgiften. Eventuell stängning ska meddelas minst två månader i förväg.
 
Övergång mellan förskola och fritidshem
Sexåringar som övergår till fritids debiteras för plats i förskola t o m 31 juli om inte uppsägning av plats skett tidigare. Avgift för fritidshem debiteras från och med 1 augusti. För uppsägning under sommaren gäller att ny placering påbörjas tidigast när skolan börjar.


Växelvis boende  
Om barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan. Bor barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-11-26.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Administratör
Telefon: 0370-33 11 51

barnomsorg@edu.gnosjo.se