Extra specialpedagogiskt stöd

Alla barn behöver stöd för sin utveckling, vissa mer och vissa mindre. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder och andra under kanske hela sin förskole- och skoltid.

Specialpedagogerna i Gnosjö kommun stöder förskolornas och skolornas arbete efter uppdrag från respektive förskolechef/rektor.

Detta sker bland annat genom:

 • Rådgivning, konsultation, handledning
 • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
 • Tal- och språkträning
 • Samordning särskilda undervisningsgrupper
 • Samordning och mottagning särskola/gymnasiesärskola
 • Kompetensutvecklingsinsatser
 • Samverka med skolläkare och skolhälsovård

Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer.

Förskolan

Barn inom förskolan som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Stödet planeras:

 • tillsammans med förskolans arbetslag och specialpedagog.
 • utifrån observationsmodeller och handlingsplaner.

Förskolans specialpedagoger samverkar med barnhälsovården.

Grundskolan och gymnasieskolan

Alla elever skall få stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt, både de elever som lätt når kunskapskravens lägsta nivå och de som behöver mer stöd. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska hon eller han få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

 • riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne.
 • inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utåtagerande.
 • har koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter.

Utredning

När rektorn har fått information om att en elev på skolenheten kan vara i behov av särskilt stöd är det hans eller hennes ansvar att se till att en utredning påbörjas. Den utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.

Om utredningen visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram

Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar. Åtgärdsprogrammet ligger till grund för det fortsatta arbetet i skolan.

Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram kan överklagas.

Information om extra anpassningar och särskilt stöd på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Specialpedagoger förskolan
Ann-Louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 41
Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 33 57
Karoline Johansson
karoline.johansson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog tal- och språk
Berit Carlsson
Telefon: 0370-33 11 44
berit.carlsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagoger
Bäckaskolan F-6
Cecilia Clenow
cecilia.clenow@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 21

Anna Karlsson
Telefon: 0370-33 11 80
anna.karlsson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan 7-9
Karin Hagstrand
karin.hagstrand@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 09

Åvikenskolan och Ekbackens skola F-6
Maria Carlsson
maria.carlsson@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370-33 11 63

Hillerstorpsskolan F-5 och Kulltorpsskolan
Pia Larsson
Telefon: 0370-33 33 56
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan 6-9
Christina söderlund
Telefon: 0370-33 33 55
christina.soderlund@edu.gnosjo.se