Behandling av personuppgifter inom elevhälsans medicinska insats

Datajournalsystem

Skolsköterskor och skolläkare dokumenterar i datajournal. Det är ett lagkrav. Journalen skyddas av sekretess, endast de har tillgång till journalen.

Kvalitetsarbete, Region Jönköpings webbverktyg

Vid hälsobesöken i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och på gymnasiet ansvänds regionens hälsoenkät Min hälsa. I syfte att förbättra och planera för skolans fortsatta hälsofrämjande arbete för kommunens barn och unga vill kommunen använda den kunskap som fås ur hälsoenkäterna genom att göra sammanställningar på gruppnivå med hjälp av webbverktyget.

Kommunen har gett Region Jönköpings län i uppdrag att göra dessa sammanställningar för skolsköterskorna med hjälp av ett webbverktyg. Resultaten från dessa redovisas på kommun- och länsnivå utan att det går att se vem som svarat vad på de olika frågorna.

Detta är ett kvalitets- och förbättringsarbete som både skollagen och hälso- och sjukvårdens lagar kräver.

Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras för kommunens kvalitetsarbete kan du kontakta skolsköterskan.

Hälsosamtalet och arbetet med personuppgifter i webbverktyget för sammanställningar omfattas av skolsköterskans sekretess.

Bestämmelserna finns i Offentlighets- och sekretsslagen (2009:400) och i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen samt i Patientdatalagen (2008:355)

Nationella vaccinationsregistret och Svevac

Personuppgifter hanteras även i samband med registrering av vaccinationer. Detta kan du läsa mer om på sidan om Vaccinationer

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: