Bidrag och stöd

Alla föreningar i Gnosjö kommun, men minst 10 medlemmar bosatta i kommunen, kan nu få kommunala bidrag. Det ekonomiska stödet ges t ex för lokalkostnader, investeringar, för ledarutbildning och för anordnade aktiviteter.

Sponsring

2013-09-03 § 154 har kommunstyrelsen antagit nya riktlinjer för sponsring. Läs mer vilka regler som gäller i Gnosjö kommun härPDF

Jerringfonden
Under 2016/2017 finns det möjlighet för föreningar och organisationer, som har en idé och vilja att arbeta med att stödja integrationen av nyanlända barn och unga i det svenska samhället, att söka bidrag från Jerringfonden. Läs mer om aktivitetsbidragetPDF

Regler för föreningsbidrag

Från och med 1 januari 2017 gäller nya bidragsregler.  Du kan läsa mer här: Bidragsnormer 2017PDF


Här nedan hittar du blanketter till de föreningsbidrag som går att ansöka om i Gnosjö kommun:

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera till ökade aktiviteter bland barn och ungdomar mellan 7-25 år.
En aktivitet ska bestå av minst 3 och max 30 deltagare utöver ledare i åldern 7-25 år, som föreningen anordnar. För att aktiviteten ska vara bidragsberättigad måste det vara en ledarledd gruppaktivitet som varar minst 60 minuter. Ledaren får ej vara under 13 år.

Bidraget utgår med max 40:-/godkänd sammankomst. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet aktiviteter.

Ansökan för perioden 1 jan - 30 juni skall ha inkommit till fritidskontoret senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli - 31 december skall ha inkommit till fritidskontoret senast den 25 februari.
Blankett ansökan om LOK-stödPDF

Blankett närvarokort LOKPDF

Grundbidrag

Ansökan skall ha inkommit till fritidskontoret senast den
31 mars.

Brev till föreningarPDF med aktuell information om alla bidrag.

Blankett ansökan om grundbidragPDF

Lokalbidrag

Beträffande lokalbidrag till föreningar med egna lokaler, har kommunfullmäktige beslutat att föreningar som under 2012 inte redovisat aktiviteter för barn- och ungdomar får 50 % av lokalbidraget. De som redovisat mellan 30-39 aktiviteter erhåller 75 % av lokalbidraget och de föreningar som redovisat över 40 aktiviteter erhåller 100 % av lokalbidraget.

Ansökan skall ha inkommit till fritidskontoret senast den 31 mars.
Blankett lokalbidragPDF

Investeringsbidrag

För att erhålla bidrag ska allmänna bestämmelser vara uppfyllda i sin helhet. Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av större maskiner eller utrustning till anläggningar.

Föreningen är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget.  
Bidrag till investeringar understigande 5 000:- utgår ej.

Om föreningen inte utnyttjar beviljat investeringsbidrag under det kalenderår som bidraget beviljats, kan föreningen senast den 1 december begära att få bidraget reserverat under förutsättning att investeringsobjektet kvarstår. Bidraget kan dock endast reserveras ett år.

Ansökan skall ha inkommit till fritidskontoret senast den
31 mars.

Blankett investeringsbidragPDF

Startbidrag

Ansökan kan inlämnas hela året.
Blankett startbidragPDF

Ledarutbildningsbidrag

Ansökan kan inlämnas hela året, dock senast en månad efter avslutad kurs.

Blankett ledarutbildningsbidragPDF


Sidansvarig: Lisa GollwitzerLyckberg

Senast uppdaterad: 2020-03-03

Kontakta oss

Postadress:
Gnosjö kommun
Fritidskontoret
335 80 Gnosjö

Besöksadress:
Töllstorpshallen
Fritidsvägen 6, Gnosjö

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
Jan.sandberg@gnosjo.se

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se