Häckar och buskage

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare för att växtligheten på din tomt inte ska skymma sikten eller försvåra framkomligheten för den som går, cyklar eller kör bil.

Grönskande träd, buskar och häckar berikar vår miljö på olika sätt. Men grönskan kan också innebära risk för trafiksäkerheten om framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar minskar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra framkomligheten eller gaturenhållningen. Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

I korsningar på bostadsgator och inom industriområde där trafiken förväntas hålla en hastighet av 50 km/tim eller lägre, skall i en sikttriangel med 10 meters sida häckar och annan växtlighet eller föremål vara högst 80 cm höga.

Illustration som visar måttsatt sikttriangel i korsning på bostadsgata.

Vid utfart från tomtmark får i en sikttriangel med 2,5 meters sida häckar och annan växtlighet eller föremål vara högst 80 cm höga.

Illustration som visar måttsatt sikttriangel på vid utfart från tomtmark.

Buskar eller träd som sträcker sig ut över tomtgräns skall lämna fri höjd och fri sida enligt följande:

  • Gångbana: minst 2,5 meter i höjd och  0,0 meter i sida
  • Cykelväg: minst 3,2 meter i höjd och 0,0 meter i sida    
  • Körbana: minst 4,6 meter i höjd och 0,0 meter i sida
Illustration som visar krav på fri höjd för gångbana, cykelväg och körbana.
Häck skall planteras minst 60 cm från tomtgräns.
Träd skall planteras minst 2 meter från tomtgräns.
Ingen plantering får ske av växter som kan överstiga 0,8 meter i höjd inom sikttriangeln.

Ej bygglovspliktiga reklamskyltar och andra anordningar får heller inte placeras i sikttrianglar enligt ovan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Trafikhandläggare
Selma Curan
0370-331040

Ingela Hilding
0370-331018

Cornelia Johansson
0370-331046

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se