Tillstånd och regler

Kommunens allmänna platser - parker med mera - kan upplåtas för offentliga möten efter tillstånd från polismyndigheten. Teknik- och fritidsförvaltningen beslutar om upplåtelse av allmän plats.

Så här går det till att ansöka om tillstånd

  1. Kontrollera med Gnosjö kommun om platsen du vill hyra är ledig.
  2. Sök vid behov tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift.
  3. Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
  4. I kommunens yttrande tas ställning till upplåtelsen.
  5. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten som utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis.

Försäljning av livsmedel

Om du avser att sälja livsmedel av något slag kan du behöva tillstånd från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Läs mer om vilka regler som gäller för försäljning av livsmedel.

Ditt ansvar vid upplåtelse

Kommunen påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas på kommunens mark och anläggningar.

Området skall städas och återställas till befintligt skick efter tillståndstidens slut. Om extra städning eller andra åtgärder måste vidtas på grund av aktiviteterna, kommer detta att debiteras sökanden. Gnosjö kommuns lokala ordningsföreskrifter ska åtföljas.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, också kommunens ordningsföreskrifter om torghandel.

Avstängning av gator

Om arrangemanget kräver en avstängning av gator måste du i god tid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: