LSS och assistansersättning, stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till stöd och service för dig som har omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionshinder.

Syftet med lagen är att ge dig som är funktionsnedsatt större medbestämmanderätt och främja din rätt till jämlikhet och delaktighet i samhället.

Andra insatser

Om du är beviljad hjälpinsatser genom LSS, utesluter inte det att du har rätt till andra insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) t ex trygghetslarm. Behovsbedömningen enligt SoL görs av kommunens biståndshandläggare. Insatser kan även ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vilka omfattas av LSS?

En bedömning görs först för att utreda om personen har:
- Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Verksamhetschef funktionshinderomsorg och dagverksamhet psykiatri Johan Hammarström
Telefon: 0370-33 10 00
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Verksamhetschef funktionshinderomsorg och boende psykiatri
Annelie Blirup
Telefon: 0370-33 10 00
annelie.blirup@gnosjo.se

Verksamhetschef funktionshinderomsorg
Malin Hill
Telefon: 0370-33 10 00
malin.hill@gnosjo.se

Verksamhetschef HSL
Ronnie Alvsveden
Telefon: 0370 - 33 13 02
ronnie.alvsveden@gnosjo.se