Kris och beredskap

Krishantering har fått allt större betydelse på senare tid. En breddad hotbild ställer högre krav på hela samhällets förmåga att hantera kriser. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott och översvämningar visar att kraven på krishantering ökat hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och inom näringslivet.

Den lagstiftning som styr kommuner och landstings arbete är Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning.

Lagstiftningen anger främst att en kommun ska:

- Ha inrättat en krisledningsnämnd
- Ha en plan för hantering av extraordinära händelser
- Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
- Utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i hantering av kriser
- Inom ramen för det geografiska områdesansvaret se till att insatser för ökad krisberedskap samordnas

Krisorganisation

I Gnosjö kommun finns en krisledningsnämnd som består av ledamöterna i kommunstyrelsen. Den direkta ledningen av insatser vid extraordinära händelser gör kommunchefen tillsammans med en krisledningsgrupp.

Mer detaljer finns i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser som revideras vid varje ny mandatperiod. Som komplement till denna finns även en informationsplan.

Strömavbrott

Vart finner jag mer information vid ett strömavbrott? Vid större strömavbrott informerar vi på vår hemsida gnosjo.se hur lägesbilden ser ut i vår kommun. Respektive elbolag uppdaterar även sina lägesbilder vid strömavbrott. Du kan exempelvis via en avbrottskarta se utbredningen, förväntad tid då strömmen ska komma tillbaka samt hur många hushåll som är drabbade.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: