Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen. Pensionärsrådet tar som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Rådet ska:

  • förstärka inflytandet i frågor som gäller äldre.
  • medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare inom äldreområdet.
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som rör pensionärer.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning rörande äldrefrågor.

Uppgifter/verksamhetsområde

Kommunens företrädare skall i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att framföra förslag om förändringar i den kommunala verksamheten. De kan där informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till god livskvalitet.

Rådets sammansättning

Rådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet.

Pensionärsorganisationer verksamma med lokalförening inom Gnosjö kommun får utse vardera två representanter till rådet. Dessa representanter skall vara bosatta i Gnosjö kommun.

Socialutskottet och kommunstyrelsen utser vardera en representant.

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Socialchef
Elisabeth Andersson
Telefon: 0370-33 10 00