En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

Den 1 januari 2020 startade Region Jönköpings län
"En väg in, barn och unga, psykisk hälsa".

Det är en remiss- och bedömningsenhet som bedömer barn och ungas behov av insatser. Det kan handla om rådgivning per telefon eller tidbokning till länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri. Alternativt även hänvisning till barnhälsovård, elevhälsa eller socialtjänst.

Syftet med "En väg in, barn och unga, psykisk hälsa", är att säkerställa en likvärdig och jämlik bedömning av barn och ungas psykiska ohälsa. Verksamheten bedriv i samverkan mellan barn- och ungdomshälsan (BUH) och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Region Jönköpings län. Dte är en gemensam kontaktväg och remissinstans in till sjukvården.

Barn och unga upp till 18 år

Målgruppen är barn och unga upp till 18 år med lindrig till svår psykisk ohälsa.

Vårdnadshavare till barn 0-6 år med tecken på psykisk ohälsa ska i första hand även fortsättningsvis kontakta barnhälsovården.

Rådgivning och snabbare hjälp till rätt vårdnivå

Till "En väg in, barn och unga, psykisk hälsa" kan såväl vårdnadshavare, remittenter och unga ringa för att få råd. Om det bedöms att en kontakt inom sjukvården behövs, genomförs en fördjupad bedömning av vilken vårdnivå som är lämpligast.

Rådgivning vid psykisk ohälsa hos barn och unga kommer även i fortsättningen att ges via 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben Länk till annan webbplats..

Ett telefonnummer

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa, nås på telefonnummer 010-241 10 30. Det är också akutnummer till akutverksamheten på BUP, dygnet runt.

En gemensam remiss

regionens webbplats Folkhäsa och sjukvård Länk till annan webbplats. finns olika remissmallar som ska användas när ett barn eller en ungdom med tecken på psykisk ohälsa remitteras till sjukvården.

Kvalitetssäkrad bedömning

För att bedöma vilken vårdnivå som är rätt används ett kvalitetssäkrat bedömningsinstrument, "brief child and family phone interview" för att säkerställa en likvärdig och jämlik bedömning. En strukturerad telefonintervju görs som en första bedömning av behov och svårighetsgrad så att barnet eller ungdomen kan lotsas till rätt vårdnivå. Intervjun görs oftast med vårdnadshavare, men kan ibland göras med äldre ungdomar.

När bedömningen är klar kan personalen lämna besked direkt om vilken vårdnivå inom sjukvården som bäst tillgodoser behoven och boka en överenskommen tid. Om bedömningen visar att behoven inte hör till BUH eller BUP kan vårdnadshavare eller remittent bli hänvisad till annan vårdgivare eller insats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: