Faderskap/Föräldraskap

Är barnets mor ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas antingen genom bekräftelse som görs på Skatteverket eller genom att ta kontakt med socialkontoret, Gnosjö kommun.

Från och med 1 januari 2022 kan du nu också bekräfta ditt faderskap/föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets webbplats måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla gemensam vårdnad digitalt i samband med bekräftelse av föräldraskap.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer Skatteverket att skicka information om barnets födelse till socialkontoret som från och med dag 15 ansvarar för föräldraskapsutredningen. Detta innebär att de som önskar fastställa faderskapet före barnets födsel hos socialkontoret, kommer att få vänta cirka 3 veckor (de första 14 dagarna samt ytterligare cirka 1 veckas handläggningstid) innan faderskapet kan fastställas.

För kortare hanteringstid efter barnets födelse rekommenderas föräldrar därför att själva registrera föräldraskapet med BankID via Skatteverkets webbplats.

Om det finns det tveksamheter kring de uppgifter som ska lämnas i e-tjänsten eller om det föreligger osäkerhet kring föräldraskap och regler, ska en digital bekräftelse inte göras. Föräldrarna ska då istället vända sig till socialkontoret för utredning och bekräftelse av föräldraskapet.

Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen, eller vid senare tillfälle, anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn. I annat fall är modern ensam vårdnadshavare. Faderskapsbekräftelse och anmälan om gemensam vårdnad kan även göras innan barnet är fött. Bekräftelsen sker skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och handläggare på socialkontoret.

Gemensam vårdnad innebär bland annat att båda föräldrarna är juridiskt jämställda. Föräldrarna beslutar tillsammans om det som är viktigt för barnet. Föräldrarna företräder barnet och fattar beslut i alla de frågor där barnet som omyndig (under 18 år) inte kan ta ansvar själv. Man har vid gemensam vårdnad också rätt till information om och insyn i barnets förhållanden.

Huvudregeln är att det oftast är bäst för barnet att föräldrarna har gemensam vårdnad, oavsett om de lever tillsammans eller ej. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad, förutsatt att faderskapet är fastställt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Boka tid för faderskapsbekräftelse/
anmälan om gemensam vårdnad

Socialkontorets reception:
Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Skatteverket - faderskap Länk till annan webbplats.