Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Rätt till ekonomiskt bistånd förutsätter att du inte kan tillgodose ditt behov på annat sätt, till exempel genom förvärvsarbete. Den enskilde har ett eget ansvar att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning. Gnosjö kommun tillämpar den riksnorm som finns vid beräkning av socialbidrag.  

Den som inte själv kan klara sin försörjning eller få den tillgodosedd på annat sätt har rätt att få bistånd av socialnämnden. Det bistånd man då kan få heter försörjningsstöd men kallas i dagligt tal socialbidrag. Socialbidraget är samhällets sista skyddsnät för personer som av en eller annan anledning inte kan försörja sig själv och avsikten är att den enskilde skall garanteras en skälig levnadsnivå genom det bidrag man beviljas. Vad som är skäligt eller inte bygger på vad en låginkomsttagare normalt anses ha råd att kosta på sig.

Vid bedömningen av vad man som sökande är berättigad till görs en individuell behovsbedömning utifrån särskilda socialbidragsnormer och dessa jämförs med de inkomster den sökande har och om denne uppfyller de krav som i övrigt ställs på honom. Normalt är man då berättigad till mellanskillnaden mellan inkomsten och summan av de utgifter man har och som anses skäliga. Rätten till socialbidrag regleras i 4 kapitlet Socialtjänstlagen.

Vem har rätt till socialbidrag?

I princip har alla som vistas i kommunen rätt till socialbidrag. Normalt skall man ha fyllt 18 år och avslutat sina gymnasiestudier, i annat fall är det föräldrarna som är skyldiga att försörja den unge. Skulle föräldrarna av någon anledning inte klara detta är det de som får söka socialbidrag. Vuxna studerande är normalt inte heller berättigade till socialbidrag utan skall klara sin försörjning genom studiemedel från CSN.

Så här söker du socialbidrag

Du måste ringa till socialkontoret för att boka tid med en handläggare som tillsammans med dig går igenom ditt ärende. När utredning är klar tas beslutet om du är berättigad socialbidrag eller inte, därefter betalas bidraget ut. Vid fortlöpande behov görs en ny individuell ansökan en gång per månad med utbetalning månadsvis.

Vilka krav ställs på den som söker socialbidrag?

För att man skall kunna få socialbidrag skall man stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär dels att man är anmäld som arbetssökande på AF men också att man själv är aktiv och gör vad man kan för att skaffa sig en försörjning. De erbjudanden om arbeten eller andra former av sysselsättning som man får måste man acceptera - i annat fall kan detta leda till att man mister rätten till bidrag.

Hur räknas socialbidraget ut?

När den som söker socialbidrag besöker socialkontoret och träffar en handläggare får han/hon redovisa samtliga inkomster och utgifter i hushållet. Med inkomster avses t ex löner, studiemedel, barn-, bostads- och underhållsbidrag, studiebidrag, sjuk- och föräldrapenning, pensioner och även andra tillgångar som bankmedel, aktier, bilinnehav och liknande. Man får även redovisa sina utgifter i form av boendekostnad, el, kostnad för arbetsresor, sjukvård, akut tandvård, medicin, fackavgift m.m.

Summan av alla dessa utgifter räknas samman och läggs till den socialbidragsnorm som gäller för den aktuella familjebilden och jämförs sedan med inkomsterna. Är summan av inkomsterna lägre än summan av utgifterna är du berättigad till mellanskillnaden. Om inkomsterna är högre än summan av utgifterna är man inte berättigad till någon hjälp. De uppgifter som den enskilde redovisar om sin ekonomiska situation kan komma att kontrolleras hos försäkringskassa, a-kassa eller andra utbetalare.

På socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Utöver försörjningsstöd kan man vara i behov av socialbidrag även till andra saker. Det kan handla om flyttkostnader, större tandvårdsbehandlingar, hemutrustning, begravningskostnader eller någon form av vård eller behandlingsinsats genom socialnämndens försorg men också mycket annat.

Överklagande

Om du får avslag på din framställan får du ett skriftligt avslagsbeslut samt en besvärshänvisning. Du kan överklaga skriftligt inom 3 veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in på socialkontoret. Ärendet avgörs därefter i förvaltningsrätten.

Utbetalning

De pengar som den enskilde beviljas i socialbidrag skickas normalt till den sökandes bankkonto. Detta tar några dagar. Det är därför viktigt att den som önskar söka socialbidrag hör av sig till socialkontoret i god tid innan behovet blivit helt akut. Det kan även vara upp till två veckors väntetid innan man kan få en tid hos en handläggare.

Registrering och sekretess

Den som söker socialbidrag registreras i socialregistret. All personal på socialkontoret har emellertid tystnadsplikt och allt som står i registret och vad som framkommer under utredningen är sekretessbelagt och får inte lämnas ut till obehöriga utan den sökandes samtycke.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: