Ventilation

Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Därför måste byggnader ventileras så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. Ventilation behövs även för att byggnaden själv inte ska förstöras av fukt och mögel. En fungerande ventilation är förutsättningen för en sund och hälsosam byggnad.

På vissa byggnader finns det krav på återkommande ventilationskontroll (OVK). Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare svara för att funktionskontrollen utförs, dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukartiden. Förordningen gäller för skolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler med mera. Kontrollen skall ske för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation tillräcklig. Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Byggnader som skall kontrolleras samt tidsintervall för återkommande besiktning:
- Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande, 3 år
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader, FT-ventilation, 3 år
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader, F-ventilation, 6 år
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader, S-ventilation, 6 år   

FTX=från- och tilluft med återvinning
FT= från- och tilluft   
F= frånluftsventilation   
S= självdrag

Undantag från kontroller är:

- En- och tvåbostadshus.          
- Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk m.m.
- Industribyggnader (avseende lager och produktionslokaler)   
- Hemliga byggnader inom totalförsvaret.      

Vad omfattar kontrollen?    

- Att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
- Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
- Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet.
- Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vem utför kontrollen?  

Kontrollen skall utföras av certifierad funktionskontrollant.

Avgift   

I dagsläget uttages inte någon avgift från kommunen för sin hantering.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Administratör
Sara Nilsson
tel 0370-33 10 96
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Länkar

Broschyr OVKPDF