En spännande utvecklingsfas på individ- och familjeomsorgen

Sanda Nasic, administratör, Anna Andersson, socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, Anita Söderberg, flyktinghandläggare, Annie Wackhammar, SoL- och LSS-handläggare, Nadia Stula, socialsekreterare försörjningsstöd (ej på bild) och Christina Andersson, 1e socialsekreterare fick alla berätta om hur det är att arbeta på individ- och familjeomsorgen i Gnosjö just nu. Samtliga har förhållandevis nyligen börjat sina nuvarande tjänster eller inom socialtjänsten i Gnosjö de senaste åren, mellan 2015-2017.

På individ- och familjeomsorgen pågår just nu ett omfattande förändringsarbete. Nu lämnar de en längre tuff period bakom sig och ser positivt på framtiden. Genom att fastställa arbetsrutiner och kanske framför allt jobba ifatt sådant som inte hunnits med tidigare, följer en ökad stabilitet. ”En förutsättning är givetvis också att anställa personer till de poster som ännu saknas”, förklarar dem.
Flera konsulter har anställts för att kunna möta upp arbetsbelastningen, och personalen upplever det som positivt att de är här, då de också har stannat under längre perioder och bidragit till att man har kunnat jobba undan många ärenden. Målet är ändå givetvis att dessa positioner ska tillsättas av ordinarie personal.

Det pågår även en utveckling av flyktingverksamheten till att innefatta mer integrationsarbete, och på enheten för barn och unga satsas det mycket på samverkan med skola och andra aktörer bland annat genom samverkans- och informationsutbytesdagar. Samtliga är också involverade erkännandeprojektet tillsammans med fem andra kommuner som kortfattat handlar om att alla ska arbeta utifrån ett förhållningssätt där du utgår från klienternas synsätt. Med andra ord händer det mycket på flera olika håll.

Från vänster: Christina Andersson, Sanda Nasic, Anna Andersson, Anita Söderberg och Annie Wackhammar

Gruppen fick berätta om varför just de har valt att arbeta i Gnosjö kommun, och vad fördelen är med att arbeta på en lite mindre kommun:

Nadia inleder med att förklara att det i en mindre kommun jämfört med en större kommun blir kortare beslutsvägar, och det är även enklare att komma i kontakt med kollegor liksom med chefer. Stämningen är också väldigt trevlig, och med en mindre arbetsplats blir sammanhållningen god.

Att man rent fysiskt sitter samlat på ett plan bidrar också till att förenkla samarbetet, förklarar Nadia. Sanda berättar att biståndsenheten (handläggare för äldre- och funktionshinderomsorg) nu också flyttat in i samma lokaler vilket också är en stor fördel. Annie ser fördelen med att ha all myndighetsutövning samlad under samma tak, då flera ärenden kan beröra flera olika funktioner. Det gör att samverkan förenklas mycket.

Anna känner att det som gör det speciellt att jobba i just Gnosjö är att man får jobba så brett. Det bidrar till att se det du arbetar med i ett större sammanhang och det är framför allt utvecklande för sig själv förklarar hon. ”Jag tror vi alla är här för att vi gillar att jobba med människor”, förklarar Anna. På en mindre kommun följer vi med under hela processen på ett helt annat sätt, vilket alla ser positivt på.

När Christina såg sig om efter ett annat jobb efter 26 år i en annan kommun blev valet att söka i Gnosjö just för att gå från en större till en mindre kommun, och därmed få en större förändring i sitt arbete. Det lockade också just med den här ”litenheten” som Gnosjö kommun kan erbjuda med närhet och snabbare beslutsvägar, säger hon.

”Öppet och prestigelöst”

Så förklaras arbetsplatsklimatet. Det finns inga stora hinder för att gå och be en kollega om hjälp i en fråga, även över områdesgränserna, förklarar Anita.

Varför skulle ni rekommendera någon att söka jobb hos er?

Det är en spännande fas just nu där vi utvecklar verksamheten, förklarar dem. Du får en chans att vara med och utveckla och påverka den tillsammans med oss. Alla verkar tillsammans mot samma mål, att få en stabil organisation. Detta gör att detta blir väldigt utvecklande för en själv, att jobba här. De håller också alla med om att det är en väldigt bra stämning mellan kollegorna, och de har roligt tillsammans.

Vi arbetar även med vår arbetsmiljö där vi satsar på en trygg arbetsmiljö, och synliggör risker rörande hot och våld, berättar Anna.

Möjligheten att arbeta hemifrån finns också i den mån det passar med ens egna och verksamhetens arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: 2018-03-27