Illustration över Gnosjö kommuns styrmodell

Kommunens styrmodell. Klicka på bilden för att göra den större.

Så styrs kommunen

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

De viktigaste punkterna handlar om:

  • Invånaren i fokus i allt vi gör.
  • Demokratisk genomslagskraft i mål och budget. Det invånarna väljer som politisk inriktning avgör vilka mål politikerna sätter vilket sedan också påverkar hur pengarna fördelas.
  • Kontinuerlig uppföljning och förbättring genom engagerade ledare som baserar beslut på fakta och agerar utifrån att kvalitet skapas närmast brukaren/invånarna.
  • Samverkan och samarbeten över gränserna mellan förvaltningar och verksamheter för att uppnå god kvalitet i alla verksamheter.

Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar visionen samt mål och fördelar resurser för arbetet. Detta dokumenteras i en kommunplan med budget – vilket är det övergripande budgetdokumentet för hela kommunen.

Förvaltningarna bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i enhetsplaner. Emellan dessa styrskikt finns nämnderna som dokumenterar sin planering i nämndplaner.

Gnosjö kommuns mål 2019 - 2020

Klicka på länken nedan för att se kommunens mål i sin helhet.

Gnosjö kommuns mål 2019-2020PDF

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Linda Ljungkvist

linda.ljungkvist@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)