Allmänhetens frågestund

Som kommuninvånare kan man utnyttja möjligheten att själv ställa en fråga till kommunfullmäktige och dess ledamöter. Detta sker genom forumet "Allmänhetens frågestund". För detta gäller följande regler:

  1. Frågestund anordnas under maximalt 30 minuter i början av kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Frågestunden anordnas dock endast i den omfattning och under den tid frågor från allmänheten förekommer.
  2. En fråga skall vara skriftlig och undertecknad av frågeställaren och får röra alla ämnen som rör kommunens verksamhetsområde, dock ej myndighetsutövning mot enskilda eller företag. Frågan bör också kunna besvaras utan större utredning och skall lämnas in till kommunkansliet senast två veckor före det aktuella fullmäktigesammanträdet. Om frågeställaren önskar kan han/hon personligen infinna sig vid sammanträdet och ställa sin fråga, i annat fall läses frågan upp av kommunfullmäktiges ordförande.
  3. Frågor får ställas till kommunalråd, ordförande i kommunal nämnd eller till ordförande för styrelse i kommunalt företag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas avgör fullmäktiges ordförande vem som skall besvara den.
    Kommunfullmäktiges ordförande kallar vid behov de eventuella tjänstemän som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden.  
  4. Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och den som svarar får två minuter för att svara på denna. Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.
  5. Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnes- område får besvaras vid samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid sammanträdet avgör frågeställaren om han skall ha skriftligt svar eller om frågan sparas till kommande sammanträde.
  6. Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och som efter tillsägelse ej rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
  7. Rubriken Allmänhetens frågestund medtas i kallelse/kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden. Vidare skall allmänheten genom information på kommunens hemsida samt annonser i press informeras om möjligheten att ställa frågor.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se