Det behövs nya gode män

Om någon inte klarar av att sköta sin ekonomi av olika skäl, kan det behövas en god man. Gnosjö kommuns överförmyndare Kari Parman hoppas att fler vill åta sig detta viktiga uppdrag.

En god man eller en ställföreträdares huvudsakliga uppgift är att företräda sin huvudman utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Tingsrättens förordnande är det, som reglerar omfattningen av godmanskapet.

Vad krävs för att bli en god man?

Först och främst krävs att du är myndig och inte själv har förvaltare. Lagen säger också att en god man ska vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Kravet på lämplighet innebär bland annat att du själv har ordnad ekonomi och har tid för att ägna dig åt uppdraget.

Det här gör en god man

En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Att ha en god man är ingen inskränkning i den enskildes liv. Man har fortfarande full handlingsfrihet. Godmanskap bygger på samarbete mellan den gode mannen och den enskilde. Den gode mannen behöver även ha god kontakt med vårdgivare, bank, sjukvård och andra myndigheter.

Uppdraget innebär att hjälpa till med förvaltning av pengar och annan egendom, betala räkningar, biträda vid inköp, ansöka om bidrag som den enskilde är berättigad till, se till att den enskilde har rätt omvårdnad med mera.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att bistå någon som god man kan du läsa mer och anmäla dig på Överfömyndarkansliet GGVV:s hemsida. Följ bara länken nedan.

Bli god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: