Hand som räcker över en säck med pengar. En annan hand räcker över ett hus i miniatyrformat. Pengar byts mot ett hus.

Försäljning av fyra byggnader

Kommunen säljer nu ett antal byggnader, dock under speciella omständigheter. Byggnaderna måste flyttas eller forslas bort.

Kommunen behöver marken som fyra olika byggnader står på, två av dem i Gnosjö, de andra två i Hillerstorp. Därför har kommunfullmäktige beslutat att byggnaderna i första hand ska säljas, där köparen åtar sig att helt enkelt flytta byggnaden alternativt riva och forsla bort den. I de fall det inte finns någon köpare till en eller flera av byggnaderna kommer de att rivas.

Försäljning genom anbud

Är du intresserad av att köpa en eller flera av byggnaderna behöver du lämna ett anbud. Anbudet skickas i ett slutet kuvert till kommunen via post eller lämnas in i kommunhusets reception. Det är inte tillåtet att lämna anbud via e-post.

Det slutna anbudskuvertet märks med ”Anbud rotförsäljning” och ska minst innehålla följande:

 • Vilken fastighet du vill lämna anbud på
 • Anbudssumma, det vill säga hur mycket du vill betala för byggnaden/er. Minsta anbud är en (1) krona.
 • Dina kontaktuppgifter
 • Byggnaderna som ska säljas och sista anbudsdatum

Byggnaderna som ska säljas samt sista anbudsdatum

 • Gamla skolhuset i Hillerstorp. Anbud ska kommit in till kommunen senast den 31 maj 2022. Platsen ska vara återställd senast den 1 augusti 2022.
 • Trädgårdsgatan 9 i Hillerstorp. Anbud ska ha kommit in till kommunen senast den 31 maj 2022. Platsen ska vara återställd senast den 30 november 2022.
 • Läroverksgatan 20 i Gnosjö. Anbud ska ha kommit in senast den 31 maj 2022. Platsen ska vara återställd senast den 31 oktober 2022.
 • Läroverksgatan 22 i Gnosjö. Anbud ska ha kommit in senast den 31 maj 2022. Platsen ska vara återställd senast den 31 oktober 2022.

Mer information om byggnaderna samt kontaktuppgifter

Visning av objekten sker efter intresseanmälan och överenskommelse om datum och tid (dagtid, vardagar).

Kontakta någon av följande personer för mer information eller för att anmäla intresse för visning:

Lagar, regler och annan viktig information

 • Kommunen har ansökt om rivningslov för samtliga byggnader. Kommunen står för ansökningskostnaden.
 • Kommunen ansvarar för och ser till att vatten- och avloppservis samt el- och fiberservis är frånkopplade. Köpare åtar sig att informera kommunen inför schaktfyllning så kommunen kan ”proppa” aktuella ledningar.
 • Före arbete eller åtgärder skall en åtgärdsplan presenteras för säljaren (samråd).
 • Byggnaderna säljs i sin helhet och det kommer inte vara möjligt att buda på enskilda delar. T ex fönster – det är hela byggnaden som omfattas av anbudet, det vill säga ”allt eller inget”.
 • Efter att köpekontrakt skrivits under har Gnosjö kommun inget ansvar för eventuella dolda fel i byggnaden. Du som köpare har undersökningsplikt och i köpeavtalet finns ingen friskrivning som avser byggnad och mark.
 • Som köpare har du det fulla ansvaret för att redovisat arbete med byggnaden utförs i enlighet med lagar och förordningar samt att arbete som orsakar långvarigt buller eller dammbildning undviks, minimeras eller mildras.
 • Arbete får endast ske under vardagar mellan klockan 06.00 och 20.00.
 • Arbetsplatsen ska hållas inhägnad under hela tiden. Arbetsmiljöansvar åligger köparen enligt ABT06.
 • När byggnad och grund är flyttad eller bortforslad ska tomten återställas genom återfyllnad med massor godkända för framtida byggnation (KM), känslig markanvändning till gatunivå.
 • Alla eventuellt tillkommande kostnader för tillstånd, transporter, eventuella miljöavgifter eller andra ekonomiska förpliktelser ska från och med datumet för tilldelning av anbud belastas köparen.
 • I det fall köparen inte fullföljer sina åtagande kommer kommunen ålägga köparen vitesföreläggande om 500 000 kr, detta beslut är ej möjligt att överklaga.
 • Slutbesiktning skall ske senast det datum som är angivet i förutsättningarna ovan och det är köparen som kallar till slutbesiktning.

Senast uppdaterad: