Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 26 april klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 26 april. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via internet. Vi både direktsänder och eftersänder mötet. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2021 med revisionsberättelse.
 3. Årsbokslut 2021 för Tråddragaren AB.
 4. Årsredovisning 2021 för Gnosjö kommun.
 5. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning.
 6. Lokaler fritidshem Hillerstorpsskolan.
 7. Framtida utformning av gatu- och vägunderhåll i Gnosjö tätort.
 8. Investeringsredovisning 2021.
 9. Begäran om överföring av investeringsmedel till 2022.
 10. Ändrade beloppsgränser inom upphandling.
 11. Kommunövergripande uppföljning av internkontroll 2021.
 12. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
 13. Uppföljning av privata utförare 2021.
 14. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Tråddragaren AB.
 15. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
 16. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2022.
 17. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, april 2022.
 18. Detaljplan för fastigheten Töllstorp 1:582 med flera.
 19. Ekonomisk uppföljning 2021 för räddningsnämnden, U4 - årsbokslut för 2021.
 20. Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Flatenbadet och vidare mot Marieholmsbruk.

Senast uppdaterad: