Illustration på dansande kvinna.

Planer på ett nytt kulturhus

Kommunen har planer på att bygga ett nytt kulturhus. Kommunstyrelsen har därför beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på vad det skulle kunna innehålla, var det ska placeras och om det ska byggas från grunden eller i en redan befintlig lokal.

Arbetsgruppen består av representanter från olika förvaltningar som på olika sätt blir involverade i projektet, exempelvis från kulturförvaltningen, fastighetsenheten men även samhällsbyggnadssförvaltningen, ekonomi och näringslivsutveckling. Medlemmarna i arbetsgruppen kommer titta på olika delar utifrån sin sakkunskap. Arbetet ska sedan sammanställas till ett förslag och presenteras för politiken under våren 2021.

Förstudie visar på ett behov

En förstudie kring ett nytt kulturhus gjordes under 2019. Den visar på att det finns ett behov av att bygga en form av kulturhus eller mötesplats, där både kulturverksamheter och näringslivet finns med. Förstudien visar på behovet av exempelvis konsthall med utrymme där även barn och unga kan involveras, danslokal, biograf, bibliotek, restaurang. En mötesplats där alla åldrar kan mötas, och en plats där näringslivet har sin naturliga del, exempelvis med sammanträdeslokal och utställningshall där företagare kan visa upp sina produkter eller tjänster.

Kommunfullmäktige har beslutat i budgetramarna för år 2022-2023 om att avsätta 50 miljoner kronor för ett nytt kulturhus.

Nytt kulturhus väcker flera känslor

Beslutet om att avsätta ekonomiska medel i budgetramarna för ett nytt kulturhus har väckt olika känslor, framför allt i sociala medier. Medan många tycker det vore en bra satsning, är det även flera som ställer sig mer kritiska till ett nytt kulturhus. Med anledning av det, vill kommunfullmäktiges samtliga partier förtydliga satsningen:

Gnosjö kommun har ett fantastiskt föreningsliv. Det har under flera år framförts önskemål från invånare, näringsliv och föreningsliv om ett ”aktivitetshus” där man kan mötas över generationsgränserna. Kommunen har frågat barn och unga speciellt vad de saknar i kommunen och många har sagt att man vill ägna sig åt tex dans och foto/film.

Alla partier i kommunfullmäktige har gemensamt beslutat att sätta av pengar för ett kulturhus. Vi kommer inte att spara in på skolan, äldreomsorgen eller annan verksamhet för att finansiera kulturhuset.

Hur har vi då råd med detta?

Kommunen ska använda de pengar som vi redan har inom tex musikskolan, fritidsgården, kultur och bibliotek. Kommunen kommer tillsammans med näringslivet och föreningar titta på hur vi tillsammans kan finansiera kulturhuset. Kommunen söker också statliga bidrag för kulturverksamhet.

Det är viktigt att ingen annan verksamhet får stå tillbaka. Tjänstemännen har fått i uppdrag att titta på olika alternativ och politiken väljer sedan det alternativ där vi ”får mest för pengarna” men som också stämmer med det invånarna efterfrågar.

Om Gnosjö kommun ska kunna växa hållbart och invånarna ska vilja bo kvar så måste vi också satsa på attraktivitet och tillsammans utveckla samhället.

Med vänliga hälsningar,

Samtliga partier i kommunfullmäktige

C, KD, M, SD, S och V

Senast uppdaterad: