Två illustrerade människor med pilar från varandra som manar till att hålla avstånd.

Kommunens uppgift vid trängsel kopplat till corona-viruset

Semestertider och bra väder gör att fler söker sig ut, exempelvis till någon av våra badplatser, restauranger eller äventyrsparken High Chaparral.

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har kartlagt verksamheter i kommunen med stort antal besökare och där trängsel kan uppstå. Dessa har sedan prioriterats i vår tillsyn gällande trängsel.

Tidpunkter då trängsel uppstår är ofta på kvällar och helger. I viss mån har man förändrat livsmedelsinspektörernas ordinarie arbetstid för att tillsyn ska kunna ske även vid dessa tidpunkter. När det kommer in tips eller klagomål där trängsel förekommer försöker man även utreda dessa.

- I stort vill jag berömma våra företag i kommunen där tillsyn genomförts. Man sköter rekommendationerna för minskad smittspridning på ett bra sätt. Det skapar en säkrare miljö för såväl besökare som personal, säger Jesper Ekström, livsmedels- och miljöinspektör.

Kommunens generella uppdrag vid tillsyn

Kommunen har i uppdrag att, genom en ny lag som trädde i kraft den 1 juli 2020, göra tillsyn hos livsmedelsverksamheter och se vilka åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen av corona-viruset. I vår kommun ligger den uppgiften på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När kommunens personal kommer ut till exempelvis ett serveringsställe arbetar man mycket med information, råd och stöd. Eventuella brister påpekas och serveringsstället får möjlighet att rätta till det som är fel. I vissa fall, om bristerna skulle vara för stora, har livsmedelsinspektören möjlighet att stänga ner verksamheten.

Specifikt uppdrag av Länsstyrelsen

Flera kommuner i länet har även fått ett specifikt ”efterlevnadsuppdrag” av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget går ut på att genomföra observationer på platser som inte omfattas av ovan nämnd lag. Vår kommun har i uppdrag att genomföra denna typ av observationer på primärt äventyrsparken High Chaparral, ett antal badplatser samt campingplatser.

Observationerna görs två gånger i veckan där man tittar på hur verksamheten har anpassat sig till de råd och rekommendationer som finns för minskad smittspridning. Man tittar även på hur allmänheten följer rekommendationerna, exempelvis hur bra man håller avstånd. Observationerna rapporteras sedan till Länsstyrelsen varje vecka.

Detta specifika uppdrag från Länsstyrelsen stöds inte av någon lagstiftning där vi, som kommun, har möjlighet att kräva åtgärder eller ge förbud för verksamheten att bedrivas. Den möjligheten har istället polisen. Kommunen kan, vid behov, kontakta smittskyddsläkaren. Detta har hittills inte behövts göras.

Läget vid äventyrsparken High Chaparral

High Chaparral är en av få äventyrs- och nöjesparker i Sverige som fått tillstånd, av polisen, att hålla öppet. Kommunen besöker parken två gånger i veckan vid varierande tider och dagar där man gör en helhetsbedömning av verksamheten. Detta rapporteras sedan till Länsstyrelsen. I parken vistas många sällskap som ibland kan bestå av mer än en familj som är där tillsammans. För en parkbesökare kan det upplevas som en trängselsituation, medan det i själva verket är ett sällskap. I övrigt har bedömningen gjorts att parken hittills uppfyllt de förutsättningar och regler som ställs på aktörer för att minska smittspridningen av corona.

Äventyrsparkens uppgift är att skapa förutsättningar så rekommendationer för minskad smittspridning kan följas. Parkens besökare har också ett ansvar i att följa de rekommendationer som finns. Då skapas en säkrare miljö för såväl andra besökare som parkens personal.

- Det är viktigt att komma ihåg att vi alla, oavsett var vi vistas, har ett egenansvar i att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, hosta i armvecket och följa de rekommendationer som finns på platsen vi befinner oss på, säger Jesper Ekström, livsmedels- och miljöinspektör.

Senast uppdaterad: