Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 29 april 2020

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30 för att behandla följande ärenden:

Ärende

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan
 2. Ombudgetering av investeringsanslag 2019-2020
 3. Medborgarförslag: Borttagande av avgift för handläggning av
  kompostering av hushållsavfall
 4. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 5. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner,
  april 2020
 6. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda
  medborgarförslag, april 2020
 7. Försäljning av aktier i Smålands Turism AB
 8. Val av revisor för Finnvedens samordningsförbund verksamhetsåret
 9. Uppföljning av intern kontroll 2019, kommunsammanställning
 10. Årsredovisning 2019 för Gnosjö kommun
 11. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2019 förkommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning. Eventuell nyupplåning i och med Corona-krisen
 12. Uppsägning av förvaltningsavtal med Fastighets AB Järnbäraren
 13. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2019 med
  revisionsberättelse
 14. Årsredovisning för kulturarv Marieholm ekonomisk förening 2019
 15. Ekonomisk uppföljning 4, årsbokslut för räddningsnämnden 2019
 16. Fyllnadsval av nämndemän med anledning av Covid-19
 17. Val av ägarrepresentant till bolagsstämma för Storåvallen
  AB/Tråddragaren AB.

Vi rekommenderar er som vill ta del av kommunfullmäktiges sammanträde att i första hand titta på vår webbsändning:

Klicka här för att ta del av webbsändingen som startar några minuter innan 18.30 den 29 april Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: