Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27/2-2020 kl. 18.30

Kommunfullmäktige har sammanträde torsdagen den 27 februari 2020 i Kommunhuset

Lokal: Gnosjösalen
Tid: kl 18.30

Följande ärenden tas upp:

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av
  föredragningslistan. Dnr. 12440
 2. Bo Clenow informerar om Gnosjö Hjälpers verksamhet. Dnr. 35535
 3. Revisionsgranskning: Debiteringsrutiner inom äldreomsorgen.
  Dnr. 2019-00763
 4. Motion om att införa sommarkollo för äldre. Dnr. 2019-00330
 5. Utredning skolstruktur. Dnr. 2019-00591-600
 6. Kommunutvecklingsberedningens förslag angående Gnosjö
  kommuns klimatarbete. Dnr. 2020-00038
 7. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - allmänpolitisk
  debatt. Dnr. 2020-00045
 8. Fyllnadsval, val av revisor. Dnr. 2019-00907
 9. Delgivning, strandskyddsdispens. Dnr. 2020-00105
 10. Delgivning. Dnr. 2020-00114
 11. Motion ang förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska
  uppdrag samt barnens rätt till inflytande över sin utbildning.

Senast uppdaterad: