Här hittar du de ärenden som tas upp under kommunfullmäktiges nästa sammanträde

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde torsdagen den 30 januari 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30 för att behandla följande ärenden:

Ärende:

1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan. Dnr. 12440

2. Allmänpolitiskt debatt. Dnr. 2020-00031

3. Begäran om entledigande, Christer Gustafsson (KD).

4. Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Dnr. 2019-00909

5. Begäran om entledigande och fyllnadsval, nämndeman vid
Jönköpings tingsrätt. Dnr. 2019-00908

6. Interpellation ang förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag, samt barnens möjlighet till inflytande över sin utbildning. Dnr. 2019-00912

7. Motion om att öka förutsättningarna för insekternas överlevnad. Dnr. 2019-00329

8. Framställan om medel till verksamhet i Kamratstödet Gnosjö Ekonomisk förening. Dnr. 2019-00765

9. Fråga om utvärdering av kommunens förvaltningsorganisation. Dnr. 2019-00878

10. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.Dnr. 2020-00002

11. Beredskap inom deltidsorganisationen. Dnr. 2019-00933

Johan Malm
ordförande

Christian Bagan
kommunsekreterare

 

Senast uppdaterad: