Information och samråd kring regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Med anledning av att Region Jönköpings län arbetar med framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035 inbjuds allmänhet, bransch- och intresseorganisationer samt övriga intresserade till ett informations- och samrådsmöte i Gnosjö kommun.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den första januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande.

Närvarande vid mötet kommer vara politisk representation från Gnosjö kommun och Region Jönköpings län. Även ett antal tjänstepersoner från Gnosjö kommun samt Jönköpings Länstrafik kommer att närvara.

Mötet hålls i Gnosjö kommunhus kl 18.00 - 20.00 onsdagen den 15:e januari 2020.

Frågor kring mötet besvaras av Erik Andersson på mail: erik.andersson@jlt.se eller på telefon 010-24 155 13.

Välkomna!

Marcus Eskdahl, Regionråd (S) Region Jönköpings län
Kristine Hästmark, Kommunstyrelsens ordförande (M) Gnosjö kommun

Senast uppdaterad: