Kommunfullmäktige sammanträder 19/12 kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 19/12 kl. 18.30 Sessionsalen, kommunhuset Gnosjö.

De ärenden som tas upp är:

 • Strategi för lokalförsörjning för Gnosjö kommun till och med 2030.
 • Framtagande av placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel.
 • Revidering av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020.
 • Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning.
 • Revidering av arvodesreglemente.
 • Aktualitetsprövning av den kommunövergripande översiktsplanen.
 • Motion om behov av fler hyresrätter.
 • Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen av överförmyndaren i Gnosjö kommun.
 • Uppföljning av personalchefsfrågan.
 • Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR), upphörande av redovisningar.
 • Riktlinjer mot mutor och bestickning.
 • Taxor 2020.
 • Interpellation om förskolor.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

Senast uppdaterad: