Förslag till detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatens camping) i Gnosjö kommun

Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat i november 2018 finns utställt för samråd under tiden 21 januari till 11 februari 2019.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillträde till badplatsen och samtidigt möjliggöra campingens utveckling. För att campingen ska kunna utvecklas på platsen behöver detaljplanen göras mer flexibel och prickmark tas bort för att byggnation ska möjliggöras på fler campingplatser och stugor.

Planförslaget är förenligt med kommunens fördjupning av översiktsplan ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Strandskyddet upphävs inom planområdet.

Planhandlingarna består av: Planbeskrivning, undersökning miljöbedömning samt plankarta med bestämmelser.

Utställningslokal:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i kommunhuset, Gnosjö.
  • Alla samrådshandlingarna finns även utlagda på Gnosjö kommuns hemsida, www.gnosjo.se. Du hittar handlingarna under Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Senast den 11 februari 2019 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.

Har ni hyresgäster var vänlig meddela dessa om underrättelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén. Telefon: 0370-33 10 69 E-post: emelie.alsen@gnosjo.se GNOSJÖ KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: