Detaljplan för Hillerstorp 3:85 (Thule) i Gnosjö kommun

Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat i december 2018 finns utställt för granskning under tiden 18 januari – 7 februari 2019.

Syftet med detaljplanen är att ändra användnings-bestämmelsen för Borggatan, så att industrin på Hillerstorp 3:111 kan bygga ut sin verksamhet över befintlig gata. Borggatan stängs av och den södra delen av gatan tas bort som gata och blir industrimark.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, undersökning miljöbedömning, granskningsutlåtande och miljöundersökning.

Utställningslokal:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i kommunhuset, Gnosjö.
  • Samrådshandlingarna finns även utlagda på Gnosjö kommuns hemsida, www.gnosjo.se. Du hittar handlingarna under Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Senast den 7 februari 2019 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni hyresgäster var vänlig meddela dessa om underrättelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén. Telefon: 0370-33 10 69 E-post: emelie.alsen@gnosjo.se

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: