Överklaga beslut

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut; kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Vid kommunalbesvär granskar överprövande rätt om ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Vid kommunalbesvär får den överprövande domstolen endast upphäva kommunens beslut, inte ersätta ett eventuellt felaktigt beslut med nytt. Kommunalbesvär får göras av alla som bor i kommunen och ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköpings län  inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan endast göras av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och innebär att rätten kan ersätta ett kommunalt beslut med ett annat som man finner lämpligare. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet. Den nämnd som fattat det överklagade beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till förvaltningsrätten i Jönköping och domstolen avgör sedan frågan.

Besvärshänvisning

Om du får ett beslut som du är missnöjd med och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, kommer en besvärshänvisning att översändas till dig tillsammans med beslutet. Av detta framgår hur man gör för att överklaga beslutet. Exempel på beslut som kan överklagas är beslut om olika former av bistånd från socialförvaltningen och bygglov.

Enligt lag är kommunens tjänstemän skyldiga att hjälpa dig att överklaga ett beslut som går dig emot.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se