Information till dig som är vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Gnosjö kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte kan tvätta händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

 Barn ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man är sjuk även vid lindriga symtom på förkylning som ex snuva, hosta, ont i halsen och feber, och barnet ska vara symtomfri i minst två dagar.

Barnet kan återgå till förskolan/skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

För att ditt barn inte ska behöva missa undervisning erbjuds nu möjlighet att vända dig till hälso- och sjukvården, oftast vårdcentralen, som bedömer om ditt barn bör eller ska testas. Från skolans sida har vi inte möjlighet att göra en sådan bedömning eller bistå i den.

Är ditt barn testat och provet är negativt är barnet välkommet till skolan om allmäntillståndet tillåter men barn och vårdnadshavare ska vara extra uppmärksamma på nytillkomna symtom eller försämrat allmäntillstånd.

Barn som inte erbjuds provtagning rekommenderas att stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skolan ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar i samma hushåll som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Det är vårdnadshavares arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema dvs de tider barnet lämnas på förskolan eller fritidshemmet. Förändringar i schemat registreras vis e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan eller fritidshemmet när förändringar sker.

Barn, vars föräldrar blir arbetslösa, erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Tiderna är samma som för allmän förskola och beslutade av rektor för respektive förskola. Denna placering är avgiftsfri from hösten barnet fyller tre år, innan dess gäller avgift enligt maxtaxan. Förändringar i barnens schema registreras via e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan när förändringar sker. När vårdnadshavaren får tillbaka sitt arbete ska personal meddelas så fort som möjligt och registrering av förändringen ska också ske.

När det gäller barn på fritidshem så kan platsen sägas upp och uppsägningstiden är som vanligt två månader. När vårdnadshavaren få tillbaka sitt arbete, kan barnet få en plats ganska omgående på fritidshemmet. Alla förändringar ska registreras via vår e-tjänst för barnomsorg.

Det är upp till varje vårdnadshavare att bedöma behovet av fritids- eller förskoleplats då deras studier ska skötas på distans. Det finns möjlighet att lämna sitt barn som tidigare.

Inga avdrag för avgiften görs med anledning av att barnet har varit frånvarande på förskola eller fritidshem.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen, då vi har skolplikt. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats. Länk till Försäkringskassan: Corona – det här gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerlänk till annan webbplats

Vi avråder från alla externa besök under den här perioden med coronavirus. Vid nödvändiga möten tas kontakt direkt mellan skola och vårdnadshavare. Lämning och hämtning är givetvis tillåtna om du är frisk.

Senast uppdaterad: 2020-09-04