Information till dig som är vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Gnosjö kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Vid gymnasieskolan Gnosjöandans kunskapcentrum, GKC, bedrivs distansundervisning med undantag för ett antal elevgrupper där undervisning sker på plats i skolan.

På gymnasiets webbplats, publiceras aktuell information fortlöpande om vilka elevergrupper som har distansundervisning och vilka som har närundervisning.

Information på lärplattformen Fronter

Som elev och vårdnadshavare får du direktinformation via lärplattformen Fronter.

Du och övriga i hushållet ska träffa så få personer som möjligt när någon i hemmet har bekräftad covid-19. Anledningen är att det finns en risk att fler i hemmet blir sjuka och att smittan sprids till andra.

Alla i hushållet, såväl vuxna som yngre barn och elever följer Folkhälsomyndighetens förhållningsregler att stanna hemma i minst en vecka, även om man är symtomfri.

Förskolebarn och grundskolebarn

Om en person i hushållet bekräftats smittad med Covid-19 ska ditt förskolebarn och barn i grundskolan stanna hemma minst 1 vecka, även om barnet är symtomfritt.

Gymnasieelev

Om en person i hushållet bekräftats smittad med Covid-19 ska du som gymnasieelev stanna hemma minst 1 vecka, även om du är symtomfri.

Det är extra viktigt för dig som elev att hålla dig uppdaterad via Fronter. Det är där skolan lägger ut information vid behov.

Om du som gymnasieelev känner dig frisk efter 1 vecka hemma är du välkommen tillbaka till skolan. Får du symptom rekommenderas du att testa dig. Är provsvaret negativt är du välkommen tillbaka till skolan.

Kultur- och fritidsaktiviteter

För att minska smittspridningen ska alla i ett hushåll där någon har covid-19 avstå från fritidsaktiviteter i grupp. Det går bra att träna på egen hand utomhus, med avstånd till andra.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har våra förskolor gjort vissa anpassningar, som har skärpts i samband med de lokala allmänna råden.

 • Inga föräldramöten eller andra fysiska träffar. Däremot är den vardagliga kontakten viktig som grunden till ett bra samarbete mellan personal, barnet och vårdnadshavare.
 • Anpassningar i tamburen för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd samt möjlighet till god handhygien.
 • Utvecklingssamtal sker digitalt.
 • Fortsättningsvis vistas mer utomhus.

Vi vet att det för våra yngsta förskolebarn är svårt att följa folkhälsomyndighetens restriktioner men prata gärna med ditt äldre förskolebarn om vikten av att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Undvika att röra ögon, nästa och mun

Rekommendation om att hålla ditt 15-timmars barn hemma

Kommunen utgår ifrån att förskolan ska hållas öppen så långt det är möjligt. Om personalbrist uppstår på grund av medarbetares sjukfrånvaro eller vård av barn, behöver vi prioritera omsorgsbehovet till barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.

Barn i allmän förskola, så kallat "15 timmars-barn", vars vårdnadshavare finns i hemmet rekommenderas därför att hålla barnen hemma till den 16 april (ingen ersättning kommer att utgå).

För att minska smittspridningen av coronaviruset har våra skolor gjort vissa anpassningar, som skärpts i samband med de lokala allmänna råden.

Förskoleklass - åk 6

 • Matsalen. Eleverna får ta maten själva men skolpersonal ser till att eleverna håller avstånd, och att de tvättar händerna med tvål och vatten. Vi försöker glesa ut så mycket som det är möjligt.
 • Pedagogerna/eleverna torkar bänkar med yt-desinfektionsmedel varje dag.
 • Avstämningsmöten med pedagogerna varje morgon.
 • Utvecklingssamtal, föräldramöten och ev annan kontakt med vårdnadshavare sker första hand digitalt eller via telefon. Övergripande information kring enskild skola eller klass finns på Fronter
 • Större samlingar av elever och personal undviks, så långt det är möjligt.
 • Klassrummen möbleras mer luftigt, med mer avstånd mellan varje bänk, så långt det är möjligt.

Åk 7-9

 • Matsalar har möblerats om. Eleverna får ta maten själva men skolpersonal ser till att eleverna håller avstånd, och att de tvättat händerna med tvål och vatten innan de går in i matsalen.
 • Eleverna kommer generellt att uppmanas att regelbundet tvätta händerna och hålla avstånd.
 • Handsprit kommer finnas i ämnessalar.
 • Större samlingar av elever och personal undviks, så långt det är möjligt.
 • Klassrummen möbleras mer luftigt, med mer avstånd mellan varje bänk, så långt det är möjligt.
 • Elev som under skoldagen känner av symtom kommer skickas hem av personal och vårdnadshavare meddelas.

Gymnasiet, GKC

 • Gymnasiet hålls stängt från 7 december fram till jullovet. All undervisning sker på distans. Undantaget är gymnasiesärskolan där undervisningen fortfarande är förlagd på skolan.
 • Vi undviker stora samlingar av elever och personal. Exempelvis samlar vi inte en hel årskurs i aulan.
 • Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna.
 • Skollunchen serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.
 • Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.
 • Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Sedan den 8 mars har musikskolan gått över till distansundervisning.

I de fall där distansundervisning ej kan fungera tillfredsställande, så kommer den enskilda undervisningen tillfälligt att ställas in, vilket även då gäller orkestrar och övrig gruppundervisning.

Eventuellt byte av lektionstid löser eleven i samråd med respektive instrumentlärare.

För att minska smittspridningen vidtas även hygienrelaterade åtgärder på våra skolor och förskolor. Exempelvis:

 • Ser vi till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placerar vi ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Städas skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken minst en gång om dagen.
 • Vi tömmer toaletternas papperskorgar oftare.

Barn ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man är sjuk även vid lindriga symtom på förkylning som ex snuva, hosta, ont i halsen och feber, och barnet ska vara symtomfri i minst två dagar.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och skola även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Detta tillvägagångssätt upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

För att ditt barn inte ska behöva missa undervisning erbjuds nu möjlighet att vända dig till hälso- och sjukvården, oftast vårdcentralen, som bedömer om ditt barn bör eller ska testas. Från skolans sida har vi inte möjlighet att göra en sådan bedömning eller bistå i den.

Är ditt barn testat och provet är negativt är barnet välkommet till skolan om allmäntillståndet tillåter men barn och vårdnadshavare ska vara extra uppmärksamma på nytillkomna symtom eller försämrat allmäntillstånd.

Barn som inte erbjuds provtagning rekommenderas att stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skolan ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Det är vårdnadshavares arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema dvs de tider barnet lämnas på förskolan eller fritidshemmet. Förändringar i schemat registreras vis e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan eller fritidshemmet när förändringar sker.

Barn, vars föräldrar blir arbetslösa, erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Tiderna är samma som för allmän förskola och beslutade av rektor för respektive förskola. Denna placering är avgiftsfri from hösten barnet fyller tre år, innan dess gäller avgift enligt maxtaxan. Förändringar i barnens schema registreras via e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan när förändringar sker. När vårdnadshavaren får tillbaka sitt arbete ska personal meddelas så fort som möjligt och registrering av förändringen ska också ske.

När det gäller barn på fritidshem så kan platsen sägas upp och uppsägningstiden är som vanligt två månader. När vårdnadshavaren få tillbaka sitt arbete, kan barnet få en plats ganska omgående på fritidshemmet. Alla förändringar ska registreras via vår e-tjänst för barnomsorg.

Det är upp till varje vårdnadshavare att bedöma behovet av fritids- eller förskoleplats då deras studier ska skötas på distans. Det finns möjlighet att lämna sitt barn som tidigare.

Inga avdrag för avgiften görs med anledning av att barnet har varit frånvarande på förskola eller fritidshem.

Om ditt grundskolebarn och övriga personer i hushållet är fullt frisk är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen, då vi har skolplikt. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan, när även resten av personerna i hushållet är friska.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats. Länk till Försäkringskassan: Corona – det här gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats.

Vi avråder från alla externa besök under den här perioden med coronavirus. Vid nödvändiga möten tas kontakt direkt mellan skola och vårdnadshavare. Stäm av med personal på ditt barns avdelning vilka rutiner som gäller vid lämning och hämtning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: