Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov och förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en anmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en taxa för avgifternas storlek. Bygglovsavgiften beror på hur stort och hur komplext projektet är.

Ta del av Gnosjö kommuns taxor och avgifter

Gratis bygglovsavgift för nybyggnation av en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus

Gnosjö kommun ser positivt på ett ökat bostadsbyggande och har därför valt att göra en insats för den eller de som går i byggtankar.

Kommunstyrelsen i Gnosjö kommun har beslutat att förlänga gratis bygglovsavgift för nybyggnation av en- och tvåfamiljshus och flerbostadshus, dock ej fritidshus. Beslutet sträcker sig fram till utgången av 2020.

Bygglovsavgiften täcker all handläggning av lovet, arbetsplatsbesök och samrådsmöten. Omfattar ansökan även ett garage, så ingår det också i det kostnadsfria bygglovet. Under handläggningen av bygglovsprocessen kan du behöva komplettera med tjänster som beställs utanför samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och som inte omfattas av gratis avgift. Exempel på sådana avgifter är; lägeskontroll, utstakning och nybyggnadskarta, m.m.

Ni är alltid välkomna att ringa oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om ni har några frågor rörande beslutet eller andra funderingar.

Senast uppdaterad: 2020-11-19

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Durim Selmani
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Jashari
tel 0370-33 10 46