Inför besök av livsmedelsinspektörer

Storkök

Inför ett besök av livsmedelsinspektörerna

Alla livsmedelsverksamheter - från korvkiosken till storköket - får då och då besök av någon av förvaltningens inspektörer. Syftet med besöket kan variera men de flesta besök följer en tydlig rutin och bygger på reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Offentlig livsmedelskontroll
Målet med livsmedelslagstiftningen och kontrollen är att boende och besökare i vår kommun ska kunna köpa eller serveras säker mat. Alla livsmedel ska vara korrekt märkta och de ska hålla den kvalitet som utlovas.

Du som bedriver en livsmedelsverksamhet är ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kontrollera att du uppfyller de regler som finns i lagstiftningen.

Olika kontrollmetoder
Nämnden ansvarar för kontrollen av mer än 1.525 livsmedelsföretag i Uppsala. Miljökontorets inspektörer genomför regelbundna kontroller enligt en kontrollplan. Du betalar en årlig kontrollavgift för dessa planerade kontroller.

Den planerade kontrollen kan ske i form av rutinkontroller eller som projekt med fokus på ett eller flera områden.

I EU-förordning 882/2004 beskrivs hur den offentliga kontrollen ska gå till. Där står det att kontrollerna ska utföras i form av inspektioner, revisioner och/eller genom provtagning.

Läs EU-förordning 882/2004.

Inspektioner är oanmälda
Inspektioner är vanligen oanmälda och de görs ofta inom ramen för den planerade kontrollen. Miljökontoret gör också inspektioner när någon anmäler en matförgiftning eller klagar på din verksamhet. Om inspektören finner att klagomålet är befogat får du betala för den extra kontroll som görs.

Vid en inspektionen får du eller din personal svara på frågor om vissa moment i hanteringen och delar av din verksamhet kontrolleras.

Revisioner anmäls ofta i förväg
Revisioner är alltid föranmälda och din verksamheten kontrolleras mer ingående.  Därför bokar inspektören tid med dig som är ansvarig för företaget. Vid besöket får du berätta om din verksamhet. Du får visa runt i anläggningen och beskriva de rutiner, arbetssätt och de kontroller som ni gör för att maten ska bli säker.

Den första kontrollen hos ett företag som har blivit registrerat sker ofta i form av en revision.

Inspektören kan ta prover
Inspektören kan även ta prover på livsmedel för att undersöka om de innehåller halter av ämnen eller mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller om märkningen stämmer med innehållet. Prover kan också tas när klagomål eller misstänkta matförgiftningar behöver utredas.

Av och till genomför miljökontoret provtagningsprojekt. Syftet kan vara att undersöka kvaliteten hos ett speciellt livsmedel.

Vid kontrollerna följer miljökontoret de råd som finns i Livsmedelsverkets vägledningar om  offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar.

Företagets skyldigheter vid kontrollen
Du som bedriver en livsmedelsverksamhet är skyldig att låta miljökontorets inspektörer komma in i din anläggning och göra de kontroller och ta de prover som behövs. Du måste lämna uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att genomföra kontrollen. 

Resultat från kontrollen är offentliga
Miljökontoret är skyldig att lämna ut resultat av kontrollen till den som vill ha informationen. 

Om ett företag, vid kontroll, bedöms uppfylla lagstiftningens krav publiceras dess namn, adress och datum för kontrollen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta

Livsmedelsinspektör
Linda Öhman
Tel 0370-33 10 84

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se