Ventilation

Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Därför måste byggnader ventileras så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. Ventilation behövs även för att byggnaden själv inte ska förstöras av fukt och mögel. En fungerande ventilation är förutsättningen för en sund och hälsosam byggnad.

På vissa byggnader finns det krav på återkommande ventilationskontroll (OVK). Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare svara för att funktionskontrollen utförs, dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukartiden.

Förordningen gäller för skolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler med mera. Kontrollen skall ske för att säkerställa att ventilationssystemet är rent och byggnadens ventilation tillräcklig.

Byggnader som skall kontrolleras samt tidsintervall för återkommande besiktning:

- Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande, 3 år
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader, FT-, FTX-ventilation, 3 år
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader, F-, S, FX--ventilation, 6 år
- En- och tvåbostadshus med FT-, FX, FTX ventilation, endast första installationsbesiktning innan anläggning tas i bruk. Ej återkommande.

Ventilationssystem:

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Vad omfattar kontrollen?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

-ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

-instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

-ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vem utför kontrollen?

Kontrollen måste utföras av certifierad funktionskontrollant. Du hittar mer information om föreskrifter och förordningar på Boverkets webbplats. Certifierad funktionskontrollant hittar du här, www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade Länk till annan webbplats..

Skicka in protokoll

När kontrollen är utförd ska den skickas till samhällsbyggnadsnämnden där inlämnade protokollen granskas. Om protokollet är underkänt ska bristerna åtgärdas omgående.

Begäran om anstånd/ senareläggning

Om möjligheten inte finns att utföra en ventilationskontroll inom tidsintervallet kan du ansöka om senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll.

Vid begäran ska framgå:

-fastighetsbeteckning

-orsak till varför kontrollen inte kan utföras

-hur lång tid du begär

-vilken lokal/ del av fastigheten det gäller

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Handläggare
Martina Hogane
tel 0370-33 10 81

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Länkar

Broschyr OVK Pdf, 649.8 kB.