Överklaganden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut i bygglovsfrågor kan överklagas till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om kontrollplan, ändring av kontrollplan, utfärdande av slutbesked samt byte av kontrollansvarig och beslut om påföljder och ingripande enligt 11 kap. plan- och bygglagen kan också överklagas hos Länsstyrelsen.

 

Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om ni är missnöjd med Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan ni överklaga till Länsstyrelsen i Jönköping.

I brevet skall ni:

tala om vilket beslut ni överklagar, tex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och dag för beslutet.

Redogöra för dels varför ni menar att Samhällsbyggnadsnämndens beslut är felaktigt, dels hur ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer.

Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er ståndpunkt, så bör ni skicka med det.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt er.

OBS!

Brevet skall lämnas/skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, inte till Länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens postadress:

Samhällsbyggnadsnämnden

Gnosjö kommun

335 80 GNOSJÖ

Mailadress: samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag då ni fått ta del av beslutet, annars kan ert överklagande inte behandlas.

Behöver ni veta mer om hur ni skall gå till väga, så ring eller skriv till Samhällsbyggnadsnämnden, Telefon: 0370 - 33 10 00.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
tel 0370- 33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.