Ansvarsfördelning vid bygglov

Den byggandes ansvar

I Plan- och bygglagen (PBL) anges det vem som bär ansvaret för att byggnadsarbeten utförs enligt bestämmelserna i PBL och föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen. Det är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) som skall se till att arbeten utförs enligt gällande regler. Byggherren skall vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. Den byggande skall också utse en eller flera kontrollansvariga samt underrätta samhällsbyggnadsnämnden om vilka som utsetts. Reglerna i PBL innebär att byggherren har en skyldighet att för samhällsbyggnadsnämnden styrka att byggnaden uppfyller samhällets krav på att väsentliga allmänna intressen är tillgodosedda i byggnaden. Av lagen följer att bestyrkandet kan ske genom egenkontroll eller genom att byggherren uppvisar intyg utfärdat av en person som samhällsbyggnadsnämnden bedömer som sakkunnig.

Kommunens ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden måste skaffa sig en så god kunskap om projektet att man kan ta ställning till behovet av tekniskt samråd, kontrollplan, avgöra om utstakning erfordras, om byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd krävs, om besked om skyddsrum behövs, yttrande från arbetstagare och vilken kontroll, provning och tillsyn i övrigt som kan anses erforderlig.

Kontrollansvariges ansvar

En kontrollansvarig skall ha behörighet för ändamålet meddelad av ett ackrediterat organ (certifierad riksbehörighet). Den kontrollansvariges uppgifter är att delta i tekniskt samråd och se till att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige skall också närvara vid kontroller och besiktningar. Den kontrollansvarige ska närvara vid arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Finns flera kontrollansvariga skall byggherren bestämma att en av dem skall ha samordningsansvar. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
Telefon: 0370-33 10 18

Selma Curan
Telefon: 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
Telefon: 0370-33 10 46

Använd vår e-tjänst för beställning av byggnadskarta.

Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.