Bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna ramp vid entrén.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att få bidraget. De grundläggande är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Bidraget lämnas endast för anpassningar på din permanentbostad och endast för vad som kallas fasta funktioner i en bostad.

Målet med bostadsanpassningsbidraget är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Så här ansöker du om bidrag

Du som har en funktionsnedsättning som är bestående eller långvarig kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att fylla i en ansökningsblankett som ges av arbetsterapeuten.

För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Detta intyg skickar du tillsammans med ansökan.

Ansökan och intyget ska även kompletteras med ett skriftligt medgivande från hyresvärden/bostadsrättsföreningen samt om du inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så krävs ett intyg på att ägare/nyttjanderättshavare gått med på anpassningen. Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande.

Vid större anpassningar kan man även lämna in en kopia på offert/anbud från entreprenör.

Följande handlingar ska skickas in:

  • Ansökan
  • Intyg
  • Medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare
  • Anbud/Offert (Vid behov)
  • Fullmakt (Vid behov)

Det är i första hand sökanden som ska sköta kontakterna med entreprenörerna och det är du som sökanden som ingår avtal med entreprenörerna. Det är så vidare du som är ansvarig för att åtgärderna blir gjorda. Vid behov av hjälp kan kommunens handläggare guida dig och dina anhöriga genom processen. Saknar du möjligheten till assistans från närstående eller inte är förmögen att göra det på egen hand så krävs en skriftlig fullmakt formulerad på en separat handling som finns att få av kommunal handläggare eller arbetsterapeut. Då ombesörjer kommunen upphandlingen åt dig.

Vid funderingar kring bostadsanpassningsbidraget är man välkommen att höra av sig till kommunens bostadsanpassningshandläggare eller till arbetsterapeuterna. Kontaktuppgifterna hittar man längst upp till höger på denna sida.

Läs mer om bostadsapassningsbidrag:
Bostadsanpassningsbidraget - en handbok - Bostadsanpassningsbidraget - Boverket Länk till annan webbplats.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018222-om-bostadsanpassningsbidrag_sfs-2018-222 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: