Avgifter och regler

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg skall tillhandahållas enligt skollagen 8, 14 respektive 25 kap. Verksamheten bedrivs i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarete, studier eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Avgifter gällande från 2018-01-01 

Barn 1 (yngsta barnet), 2 och 3 bedöms gemensamt för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift (gäller barn 1-12 år).

Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.
 

Vistelsetid/vecka

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

T o m 30 timmar

2,25 %

1,5 %

0,75 %

Avgiftsfritt

Mer än 30 timmar

3 %

2 %

1 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

1.382 kr

922 kr

461 kr

0 kr

Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.
Gäller fr o m augusti det året barnet fyller tre år.

Vistelsetid/vecka

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Allmän förskola, (15tim)*

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

T o m 30 timmar

1,74 %

1,16 %

0,58 %

Avgiftsfritt

Mer än 30 timmar

2,32 %

1,55 %

0,77 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

1.069 kr

714 kr

355 kr

0 kr

*Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Barn 6-12 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Oavsett vistelsetid

2 %

1 %

1 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

922 kr

461 kr

461 kr

0 kr

Lovtaxa. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Oavsett vistelsetid

1 %

0,5 %

0,5 %

Avgiftsfritt

Högsta avgift/månad

461 kr

230 kr

230 kr

0 kr

Regler

Hushållets gemensamma inkomst  
Avgiften beräknas på hushållets gemensamma brutto-inkomst, d v s före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Inkomst över 46.080 kronor/månad ger för närvarande ej högre avgift.
 
Fast månadsavgift
Avgiften är en fast månadsavgift (abonnemangsavgift) som uttages tolv månader per år. Avgiften reduceras inte av eventuell frånvaro. Avgiftsbefrielse kan vid längre sjukfrånvaro för barnet - överstigande 30 dagar i följd - prövas av kultur- och utbildningsutskottet.

Uppsägningstid
Avgift debiteras från och med den dag barnet börjar sin inskolning. Vårdnadshavarnas uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift uttages under uppsägningstiden. Uppsägning ska ske via e-tjänsten, www.gnosjo.se/etjansterlänk till annan webbplats.

Avstängning
Kultur- och utbildningsutskottet äger rätt att avstänga från fortsatt placering om avgift inte erläggs senast en månad efter debitering.
                                             
Lämna inkomstuppgift
Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift och skall anmäla ändrad inkomst och familjebild så snart denne fått kännedom om ändrade förhållanden. Om inkomstuppgift inte lämnats debiteras högsta avgift.
Fr o m 2017 görs en retroaktiv avgiftskontroll varje år, där inkomstuppgifter som lämnats jämförs med taxerad inkomst enligt Skatteverkets register.
 
Allmän förskola för 3-5-åringar
Allmän förskola, 525 avgiftsfria timmar/år, erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar. Om barnets omsorgsbehov i förskola eller annan pedagogisk omsorg (familjedaghem) överstiger 525 timmar/år, reduceras taxan.
    
Förskoleklassen är avgiftsfri
Vistelsen i förskoleklass är avgiftsfri. Finns det behov av tillsyn utöver förskoleklassen är denna avgiftsbelagd enligt taxan för skolbarnsomsorg.
 
Lovplats
Lovplats gäller endast under lov- och kompetensutvecklingsdagar. Abonnemanget för lovplats är minst fyra månader.

Placeringstid
Vårdnadshavarnas arbets- eller studietider, restider, samt tid för lämning och hämtning ligger till grund för barnets schema. När barnets placeringstid förändras skall barn- och utbildningskontoret underrättas via e-tjänsten, www.gnosjo.se/etjansterlänk till annan webbplats. Anmälan om minskad eller ökad tid skall göras omgående, dock senast två veckor i förväg. Förskolor och fritidshem har öppet utifrån barnens placeringsbehov, dock tidigast kl 6.00 och längst till 18.30.
  
Stängt för verksamhetsutveckling
Förskole- och fritidshemsverksamheten kan stänga en dag per termin för verksamhetsutveckling. Detta medför ingen reducering av avgiften. Eventuell stängning ska meddelas minst två månader i förväg.
 
Övergång mellan förskola och fritidshem
Sexåringar som övergår till fritids debiteras för plats i förskola t o m 31 juli om inte uppsägning av plats skett tidigare. Avgift för fritidshem debiteras från och med 1 augusti. För uppsägning under sommaren gäller att ny placering påbörjas tidigast när skolan börjar.


Växelvis boende  
Om barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan. Bor barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-01-26.

Sidansvarig: Kerstin Sveningsson

Senast uppdaterad: 2019-07-01

Kontakta oss

Administratör
Tfn 0370-33 11 51
barnomsorg
@edu.gnosjo.se


E-tjänst

Länk till e-tjänsten för 
förskola/fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans läroplan

Länk till Lpfö 18PDF

 

Barnkonventionen

Länk till barnkonventionenPDF

Barnomsorgstaxa

BarnomsorgstaxaPDF