Kungörelse - detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 m.fl. (Ballhusbyn) i Gnosjö kommun

Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat 2018-02-13 finns utställt för granskning under tiden 17 mars – 6 april 2018.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom planområdet. Mycket av marken i den gällande planen består av prickmark som inte får bebyggas, syftet är att göra en flexiblare detaljplan. Förslaget tillåter byggnader med en totalhöjd om 12 meter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningshandlingarna finns utställda på Kommunhuset i Gnosjö och finns även utlagda på Gnosjö kommuns hemsida, www.gnosjo.selänk till annan webbplats

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén, tele
0370-33 10 69.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö, eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 6 april 2018 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-03-19